Trwa ładowanie...
d10x6w3

PKB może wzrosnąć w 2015 r. dodatkowo o 7,4 proc. dzięki środkom z UE (aktl.)

...

Share
d10x6w3

Dochodzą szczegóły badań. #

24.01. Warszawa (PAP) - Polskie PKB w 2015 roku może wzrosnąć dzięki polityce spójności o dodatkowe 5,7-7,4 proc. - wynika z badań opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W 2015 r. PKB na mieszkańca może sięgnąć 69 proc. średniej unijnej; teraz jest to ok. 63 proc.

Wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda wyjaśnił we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami, że w badaniach przeprowadzonych na zamówienie resortu przez trzy niezależne instytucje, przeanalizowano trzy różne modele gospodarki w odniesieniu do tego, jak rozwijałaby się polska gospodarka bez żadnego udziału funduszy europejskich. Analizą objęto lata 2004-2015.

"Wyniki badań mówią o jednoznacznie dobrym wpływie polityki spójności na polską gospodarkę" - zaznaczył wiceminister. Dodał, że gdyby nie fundusze unijne kierowane do Polski w ramach polityki spójności, w zeszłym roku tempo wzrostu PKB byłoby niższe o ok. 0,6-0,8 pkt. proc. Jak wyliczono w badaniach, w 2015 r. realizacja polityki spójności spowoduje, że poziom PKB będzie wyższy o dodatkowe 5,7-7,4 proc.

d10x6w3

Jak przypomniał Niezgoda, na 2015 r. przypada ostatni rok wydawania pieniędzy unijnych z perspektywy na lata 2007-13. Oznacza to, że poziom wydatków będzie niski, za to duże kwoty napłyną do polskiego budżetu z Brukseli, która będzie refundowała poniesione przez Polskę wydatki.

"W tym roku poziom wydatków krajowych i refundacji z Brukseli będzie wyrównany, ale w następnych latach refundacja będzie już o wiele wyższa, co będzie miało pozytywny wpływ na budżet" - powiedział wiceminister.

Przedstawiciele resortu zwracają uwagę, że przyspieszenie tempa wzrostu PKB przyczynia się do zmniejszenia różnic rozwojowych między Polską a bogatszymi krajami Unii.

Jak wynika z opublikowanych we wtorek badań, fundusze unijne przyczyniły się do zmniejszenia różnicy w poziomie PKB na mieszkańca Polski w stosunku do średniej unijnej o 1,6-3,4 pkt. proc. w 2011 roku. W 2015 r. ta różnica ma być mniejsza o ok. 3,1-4,8 pkt. proc. Dzięki temu PKB na mieszkańca w Polsce ma wynosić ok. 69 proc. średniej unijnej. Według danych Eurostatu, PKB na mieszkańca Polski liczony według siły nabywczej wynosi ok. 63 proc.

d10x6w3

W okresie do końca 2011 r. wpływ polityki spójności na podniesienie tempa wzrostu i poziomu PKB następował głównie przez czynniki popytowe, tj. drogą zwiększenia popytu zagregowanego przez wykorzystanie środków z funduszy unijnych. Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu tych środków tempo wzrostu PKB w 2011 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,6 - 0,8 pp., a poziom PKB (w cenach bieżących) był wyższy - w zależności od modelu - o 3,7-5,6 proc.

Zdaniem autorów równomierny napływ środków w kolejnych latach zaowocuje stabilnym wkładem funduszy w poziom wzrostu realnego PKB, który w większości okresów pozostanie w pobliżu 0,5 pp.

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA

Zakłada się, że w wyniku polityki spójności nakłady brutto na środki trwałe były w 2011 r. o 17,1-32,4 proc. wyższe niż w scenariuszu bez środków z funduszy europejskich; w latach 2012-13 - gdy efekt ten osiągnie maksimum - mają być wyższe (w zależności od modelu) o 18-35,4 proc.

d10x6w3

"(...) Największą skalę wpływ (środków UE - PAP) będzie miał w latach 2012-2013, kiedy to stopa inwestycji będzie wyższa o 3,0-4,7 pp." - napisano.

Finansowanie inwestycji z funduszy europejskich będzie również czynnikiem zmian sektorowej struktury gospodarki, wyrażających się wzrostem udziału sektora I (przemysł i budownictwo) w wartości dodanej brutto, przy spadku udziałów sektorów I (rolnictwo) i III (usługi).

"W latach 2011-2015 wpływ ten będzie nadal narastał, prowadząc w 2015 r. do wzrostu udziału sektora II o 1,1 pp." - napisano.

RYNEK PRACY

d10x6w3

Zdaniem autorów badań, pozytywny wpływ polityki spójności na rynek pracy był widoczny już w latach 2004-11, ale największych efektów należy się spodziewać dopiero w latach 2013-15. Wówczas dzięki funduszom unijnym wskaźnik zatrudnienia ma wzrosnąć o ok. 1,4 pkt. proc., a stopa bezrobocia ma spaść o 2 pkt. proc.

INWESTYCJE

Autorzy opracowania zwracają uwagę na ogromny wpływ środków europejskich na poziom inwestycji - według ich szacunków nakłady brutto na środki trwałe były o 17,1-32,4 proc. większe, niż byłyby bez pieniędzy z Unii. W ciągu dwóch następnych lat wpływ ten ma być jeszcze wyższy - od 18 proc. do 35,4 proc.

Zdaniem analityków napływ funduszy europejskich oddziałuje w niewielkim stopniu na ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

d10x6w3

FINANSE PUBLICZNE ORAZ KURS WALUTOWY

"Pozytywne efekty polityki spójności dla sektora finansów publicznych stanowią zatem swoistą nadwyżkę nad ich negatywnymi konsekwencjami związanymi z koniecznością pozyskania środków na współfinansowanie projektów otrzymujących wsparcie z UE. (...) W prognozowanym okresie skala efektów pozytywnych ma narastać, osiągając maksimum na poziomie 0,4 pp. w 2013-2015 r. wg MaMoR3; EUImpactMod III przewiduje maksymalny efekt w wysokości 1,0 pp. w latach 2012-2013" - napisano w komentarzu.

Mniejszy w wyniku napływu środków z UE deficyt sektora publicznego przekłada się na poprawę relacji długu publicznego do PKB.

"Dodatkowo działa w tym kierunku umacnianie złotego spowodowane napływem funduszy europejskich, dzięki czemu dług nominowany w walutach obcych staje się niższy w wyrażeniu złotowym" - napisano.

d10x6w3

W konsekwencji pozytywny wpływ polityki spójności na dług publiczny w relacji do PKB jest szacowany w 2011 r. - w zależności od użytego modelu - na 3,2 lub 2,2 pp. Prognozy na 2015 rok wynoszą 4,0 lub 3,6 pp.

EKSPORT I IMPORT

Z opublikowanych badań wynika także, że w 2011 roku eksport (wartość w EUR) był niższy od notowanego w scenariuszu bazowym o 0,7-1,1 proc., natomiast import - wyższy o 5,3-5,5 proc.

"Eksport pozostaje niższy niż w scenariuszu bez funduszy aż do 2012-2013 roku, w którym zwiększenie krajowych mocy wytwórczych jest na tyle duże (ze względu na oddziaływanie funduszy), że umożliwia jednoczesne zaspokojenie większego popytu krajowego oraz zwiększenie eksportu" - napisano w komentarzu. (PAP)

her/ pad/ jbr/ mak/ asa/

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3