Trwa ładowanie...
d1hmizr
espi
22-11-2010 13:11

PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (193/2...

PKNORLEN - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (193/2010)

d1hmizr
d1hmizr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 193 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 22 listopada 2010 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ("ORLEN PetroCentrum"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN PetroCentrum zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN404221210 o łącznej wartości emisji 35 000 000 PLN, na którą
składa się 350 obligacji o wartości nominalnej 100 000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:- Data emisji: 22 listopada 2010 roku- Data wykupu: 22 grudnia 2010 roku- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 700,10 PLN.PKN ORLEN posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ORLEN PetroCentrum.Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKNORLEN?s subsidiary?ORLEN PetroCentrum?has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 193/2010 dated 22 November 2010Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby announces that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 22 November 2010 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. ("ORLEN PetroCentrum"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of PKN ORLEN Capital Group.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in Polish zlotys, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by ORLEN PetroCentrum were issued by PKN
ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN404221210; value of the bond issue PLN 35 000 000 composed of 350 bonds with a nominal value of PLN 100 000 per bond.- Date of issue: 22 November 2010- Redemption date: 22 December 2010- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to PLN 99 700.10.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN PetroCentrum.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu
2010-11-22 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmizr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1hmizr