Trwa ładowanie...
d4enjyu
espi

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do AB...

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva (114/2011)
Share
d4enjyu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 12 lipca 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom ("Glencore") na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 82 mln USD (czyli ok. 238 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 12 lipca 2011roku). Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 24 grudnia 2010 roku do 12 lipca 2011 roku wynosi ok. 740 mln USD (czyli ok. 2 082 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów). Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore od 24 grudnia 2010 roku do 12 lipca 2011 roku jest umowa z 20 kwietnia 2011 roku o wartości ok. 90 mln USD (czyli ok. 245 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 20 kwietnia 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy
naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva. Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. Patrz także: raport bieżący nr 213/2010 z 23 grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed an agreement with Glencore Energy UK Ltd. for crude oil deliveries to ORLEN LietuvaRegulatory announcement no 114/2011 dated 12 July 2011Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 12 July 2011 it signed a spot agreement with Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom ("Glencore"), for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva (?ORLEN Lietuva"). The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 82 million (i.e. approximately PLN 238 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 12 July 2011, as stated by the National Bank of Poland).The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and Glencore in the period between 24 December 2010 to 12 July 2011 amounts to approximately USD 740 million (i.e. approximately PLN 2 082 million, based on the average PLN/USD exchange rates as of the dates of signing the agreements, as stated by the National Bank of Poland).Agreement dated 20 April 2011 is the agreement with the
highest amount from among all agreements concluded between PKN ORLEN and Glencore in the period between 24 December 2010 to 12 July 2011. The estimated value of the agreement amounts to approximately USD 90 million (i.e. approximately PLN 245 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 20 April 2011, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded for crude oil deliveries to Unipetrol RPA, s.r.o. (?Unipetrol RPA").PKN ORLEN S.A. owns 100% of ORLEN Lietuva shares.Unipetrol RPA is a company, in which 100% of shares is held by Unipetrol a.s. PKN ORLEN owns ca. 63% share in Unipetrol a.s.In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a
?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity.See also: regulatory announcement no 213/2010 dated 23 December 2010. | |

d4enjyu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
(pełna nazwa emitenta)
PKNORLEN Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-411 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 7
(ulica) (numer)
24 256 81 80 24 367 77 11
(telefon) (fax)
ir@orlen.pl www.orlen.pl
(e-mail) (www)
774 00 01 454 610188201
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2011-07-12 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4enjyu

Podziel się opinią

Share
d4enjyu
d4enjyu