Trwa ładowanie...
d1lk4ml

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietu...

PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva (24/2012)

Share
d1lk4ml

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 31 stycznia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor S.A. ("Gunvor") na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 257 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2012 roku). Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor w okresie od 22 marca 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku wynosi ok. 730 mln USD (czyli około 2 249 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów). Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Gunvor od 22 marca 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku jest umowa z 21 września 2011 roku o wartości około 84 mln USD (czyli około 268 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 września 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN
Lietuva. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. Patrz także: raport bieżący nr 47/2011 z 21 marca 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PKN ORLEN has signed an agreement with Gunvor S.A. for crude oil deliveries to ORLEN LietuvaRegulatory announcement no 24/2012 dated 31 January 2012Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 31 January 2012 it signed a spot agreement with Gunvor S.A. ("Gunvor"), for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva (?ORLEN Lietuva"). The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 80 million (i.e. approximately PLN 257 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 31 December 2012, as stated by the National Bank of Poland).The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and Gunvor in the period between 22 March 2011 to 31 January 2012 amounts to approximately USD 730 million (i.e. approximately PLN 2 249 million, based on the average PLN/USD exchange rates as of the dates of signing the agreements, as stated by the National Bank of Poland).Agreement dated 21 September 2011 is the agreement with the highest amount from among all agreements
concluded between PKN ORLEN and Gunvor in the period from 22 March 2011 to 31 January 2012. The estimated value of the agreement amounts to approximately USD 84 million (i.e. approximately PLN 268 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 21 September 2011, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded for crude oil deliveries to ORLEN Lietuva.PKN ORLEN S.A. owns 100% of ORLEN Lietuva shares.In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity.See also regulatory announcement 47/2011 dated 21 March 2011. | |

d1lk4ml

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2012-01-31 Piotr Wielowieyski Czasowo delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Petrochemii, Członek Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lk4ml

Podziel się opinią

Share
d1lk4ml
d1lk4ml