Trwa ładowanie...
d4l0rp0

PKNORLEN - Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Devonoil (307/2013)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Devonoil (307/2013)

Share
d4l0rp0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 307 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Devonoil | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 19 sierpnia 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Devonoil S.A., Zug, Szwajcaria ("Devonoil") na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 254 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 19 sierpnia 2013 roku). Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Devonoil w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 761 mln USD (czyli około 2 428 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów). Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Devonoil w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 31 stycznia 2013 roku o wartości około 84 mln USD (czyli około 261 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2013 roku), dotycząca dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Powyższe umowy
spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Agreements between PKN ORLEN and DevonoilRegulatory announcement no 307/2013 dated 19 August 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 19 August 2013 it signed a spot agreement with Devonoil S.A., Zug, Switzerland ("Devonoil"), for crude oil deliveries to PKN ORLEN. The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 80 million (i.e. approximately PLN 254 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 19 August 2013, as stated by the National Bank of Poland).The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and Devonoil in the last twelve months amounts to approximately USD 761 million (i.e. approximately PLN 2 428 million, based on the average PLN/USD exchange rates as of the dates of signing the agreements, as stated by the National Bank of Poland).Agreement dated 31 January 2013 is the agreement with the highest amount from among all agreements concluded between PKN ORLEN and Devonoil in the last twelve months. The estimated value
of the agreement amounts to approximately USD 84 million (i.e. approximately PLN 261 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 31 January 2013, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded for crude oil deliveries to PKN ORLEN.In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | |

d4l0rp0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-08-19 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0