Trwa ładowanie...
d306jve
espi

PKNORLEN - Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i STASCO (280/2013)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i STASCO (280/2013)

Share
d306jve

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 280 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i STASCO | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że 26 lipca 2013 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Wielka Brytania ("STASCO") na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 79 mln USD (czyli około 250 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 lipca 2013 roku). Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a STASCO w okresie od 17 kwietnia 2013 roku do 26 lipca 2013 roku wynosi około 740 mln USD (czyli około 2 402 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów). Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze STASCO od 17 kwietnia 2013 roku do 26 lipca 2013 roku jest umowa z 26 lipca 2013 roku o wartości około 79 mln USD (czyli około 250 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 lipca
2013 roku), dotycząca dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Powyższe umowy spełniają kryterium "znaczącej umowy" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Agreements between PKN ORLEN and STASCORegulatory announcement no 280/2013 dated 26 July 2013Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") informs that on 26 July 2013 it signed a spot agreement with Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Great Britain ("STASCO"), for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva. The estimated net value of the agreement amounts to approximately USD 79 million (i.e. approximately PLN 250 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 26 July 2013, as stated by the National Bank of Poland).The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and STASCO in the period from 17 April 2013 to 26 July 2013 amounts to approximately USD 740 million (i.e. approximately PLN 2 402 million, based on the average PLN/USD exchange rates as of the dates of signing the agreements, as stated by the National Bank of Poland).Agreement dated 26 July 2013 is the agreement with the highest amount from among all agreements concluded between PKN
ORLEN and STASCO in the period from 17 April 2013 to 26 July 2013. The estimated value of the agreement amounts to approximately USD 79 million (i.e. approximately PLN 250 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 26 July 2013, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was concluded for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva.In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state" the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement" due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2013-07-26 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve