Trwa ładowanie...
d1vvy02
espi
07-03-2013 09:03

PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...

PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych. (18/2013)

Share
d1vvy02

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 18/2013 ? Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów wartościowych. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ( "PKO Bank Polski" lub "Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 6 marca 2013 r. PKO Bank Polski nabył w celu umorzenia wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe ("BPW") czterech emisji w liczbie odpowiednio 35, 243, 37 i 20 sztuk. Podstawę prawną nabycia ww. papierów wartościowych stanowią Warunki Emisji BPW Strukturyzowanych. Przyczynę nabycia BPW stanowiła wola stron transakcji, a jego celem jest umorzenie BPW. Średnia jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła w stosunku do danej emisji
odpowiednio 1082,00 PLN, 1026,00 PLN, 1053,00 PLN oraz 952,00 PLN. Nabyte przez Bank ww. papiery wartościowe zostały wyemitowane w ramach programu emisji BPW Banku, przy czym Bank może przeprowadzić wiele emisji BPW, o łącznej wartości nominalnej BPW wyemitowanych oraz niewykupionych w czasie trwania programu nie przekraczającej 10.000.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, USD. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 18/2013 ? Purchase by PKO Bank Polski SA of its own debt instruments and their redemption. Legal basis:Paragraph 5.1.6 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent.The report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?PKO Bank Polski" or ?Bank") hereby informs that on 6 March 2013 PKO Bank Polski purchased for the purpose of their redemption banking debt securities ("BDS") issued by the Bank of four issues in the number of 35, 243, 37 and 20 units respectively.The legal basis for the purchase of above-mentioned banking securities are the Terms of Structured BDS Issue.The reason of the purchase of BDS was the will of the parties of the transactions and its purpose is redemption of BDS. The average unit purchase price of each BDS issue was PLN 1082.00, PLN
1026.00, PLN 1053.00 and PLN 952.00 respectively. The above-mentioned securities purchased by the Bank were issued within the confines of the Bank's BDS programs, under which the Bank may issue multiple BDS (issued and not repurchased in the duration of the program), up to the outstanding total nominal value of PLN 10,000,000,000 or equivalent of this amount in EUR, USD for the particular time. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vvy02
d1vvy02