Trwa ładowanie...
d4dpmi9

PKOBP (PKO BP SA) - wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zg...

PKOBP (PKO BP SA) - wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (2/2011)

Share
d4dpmi9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport 2/2011 - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BankuPodstawa prawna:Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimTreść raportu:Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że otrzymał informację o pozwie akcjonariusza Banku o stwierdzenie nieważności uchwał: nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, nr 7/2010 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., nr 18/2010 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r. podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 czerwca 2010 roku. | |
| | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Report 2/2011 - Filing a claim to declare the invalidity of the resolutions of the Bank's Ordinary General MeetingLegal basis:Paragraph 38.1.10 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the laws of a state which is not a member stateThe report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the?Bank") hereby informs that Bank has received the information that a suit has been filed by a shareholder of the Bank to declare the invalidity of resolutions: No. 1/2010 on the election of the Chairman of the Ordinary General Meeting, No. 7/2010 on approving the consolidated financial statement of the Powszechna Kasa Oszczędnosci Bank Polski Spółka Akcyjna Group for 2009, No. 18/2010 on granting a vote of acceptance to a member of the Supervisory Board of the Bank for 2009
adopted by the Bank's Ordinary General Meeting on 25 June 2010. | |

d4dpmi9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dpmi9

Podziel się opinią

Share
d4dpmi9
d4dpmi9