Trwa ładowanie...
d2vafal

PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umów z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. (49/2010)

PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umów z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. (49/2010)

Share
d2vafal

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport Bieżący 49/2010?Zawarcie umów z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A.Podstawa prawna:Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimTreść raportu:Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A." lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. Bank zawarł 2 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą").Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości 2.500.000.000 zł (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy.Pierwsza umowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego została zawarta na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.250.000.000 zł
(słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).Druga umowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego została zawarta na okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 1.250.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie nieodwoływanego pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy.Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, płatne w okresach miesięcznych.Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umów spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report 49/2010?Concluding agreements with a client of PKO Bank Polski S.A.Legal basis:Paragraph 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent.Content of the report:The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (?PKO BP S.A." or?the Bank") hereby reports that on 28 December 2010 the Bank concluded two credit agreements with a client of PKO BP S.A. (?the Borrower").The subject of the agreements is granting the Borrower a renewable working capital loans in a total amount of PLN 2,500,000,000 (in words: two billion five hundred million zlotys), to finance the Borrower?s activity.The first agreement to grant a renewable working capital loan was concluded for a period from 1 January 2011 to 31 December 2012 in a amount of PLN 1,250,000,000 (in words: one billion two hundred
fifty million zlotys).The second agreement to grant a renewable working capital loan was concluded for a period from 1 September 2011 to 31 December 2012 in a amount of PLN 1,250,000,000 (in words: one billion two hundred fifty million zlotys).The agreements to grant a renewable working capital loan were secured in the form of irrevocable authorised access to the Borrower?s bank account.The interest on the renewable working capital loans is based on the WIBOR 1M rate increased by the Bank?s margin, and is payable in monthly periods.The conclusion of these agreements causes the fulfilment of the conditions necessary for providing notification of the conclusion, by the Bank, of a significant agreements, as the value of the performance arising from the aforementioned agreements meets the criteria referred to in paragraph 2.1.44 letter a) in connection with paragraph 2.2 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the
conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. | |

d2vafal

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu Banku
2010-12-28 Wojciech Papierak Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vafal

Podziel się opinią

Share
d2vafal
d2vafal