Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

PLANET SOFT - Wyłonienie inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę zależną // The emergence ... - EBI

PLANET SOFT - Wyłonienie inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę zależną // The emergence of investors interested in investing in the Subsidiary (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyłonienie inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę zależną // The emergence of investors interested in investing in the Subsidiary | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku do Spółki wpłynęły porozumienia z trzema podmiotami zagranicznymi zainteresowanymi inwestycją w Spółkę zależną Emitenta - PoqAd Sp. z o.o. Dokumenty określają ramowe warunki inwestycji każdego z inwestorów oraz terminy zakończenia negocjacji. Spółka spodziewa się zamknięcia negocjacji i podpisania stosownych umów inwestycyjnych nie później niż do 30 sierpnia 2015. Przyjęty termin jest podyktowany terminem zakończenia projektu współfinansowane ze środków Unii Europejskiej POIG 8.1 prowadzonego przez PoqAd Sp. z o.o. Emitent zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planuje wycofać się z mniej lukratywnych projektów poprzez ich sprzedaż. W przypadku PoqAd Sp. z o .o. Emitent nie planuje sprzedaży posiadanego pakietu udziałów. Emitent spodziewa się, iż pozyskane w wyniku inwestycji środki pozwolą na rozwój Spółki PoqAd na rynkach zagranicznych. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. // The Management Board Planet Soft SA of Wrocław ("the Issuer" or "the Company") announces that on 5 May 2015 the Company received an agreement with three foreign companies interested in investing in the Company Issuer's subsidiary - PoqAd Sp. z o.o The documents define the framework for the investment of each investor and deadlines for the completion of negotiations. The Company expects to conclude the negotiations and sign the relevant investment agreements not later than by 30 August 2015. The accepted term is dictated by the completion date of the project co-financed by the European Union POIG 8.1 conducted by PoqAd Sp. z o.o. The Issuer in accordance with previously announced plans to withdraw from the less lucrative projects by selling them. In case of PoqAd Sp. z o.o. the issuer does not plan to sell its share. The Issuer expects that the proceeds of the
investment funds will allow the Company's development PoqAd on foreign markets. Legal basis: § 3. 1 of Appendix 3 to the Alternative Trading System "Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Hubert Wochyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u