Trwa ładowanie...
d21bo3d
espi

PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (126/2013)

PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (126/2013)
Share
d21bo3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja programu odkupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, iż w okresie od 17 do 23 lipca 2013 roku Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA z siedzibą w Krakowie 58.397 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji własnych, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe akcje własne stanowią 0,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 58.397 (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów (0,13%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji we wskazanym okresie wyniosła 2,28 złotych. Szczegółowe dane (data i godzina transakcji/ilość nabytych akcji/cena) każdej z transakcji zawartych w ww. okresie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka nabywa akcje własne w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2012 roku programu odkupu akcji własnych (informacja
przekazana Raportami bieżącymi nr 42/2012 i 94/2012) w celu ich umorzenia ("Program"). Od dnia rozpoczęcia nabywania akcji w ramach Programu tj. 20 czerwca 2012 r., Spółka nabyła łącznie 1.382.654 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia Programu stanowią 3,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.382.654 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) głosów (3,14%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Program trwać będzie do dnia nabycia wszystkich akcji przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ramach Programu lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na Program, jednakże nie dłużej niż do dnia 29 marca 2017 r. Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej może skrócić okres trwania Programu. Podstawa prawna: art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zestawienie transakcji 17.07.-23.07.2013.pdf | Załącznik do raportu bieżącego nr 126/2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21bo3d

Podziel się opinią

Share
d21bo3d
d21bo3d