Trwa ładowanie...
d1z2cw8

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (53/2010)

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (53/2010)

Share
d1z2cw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu dzisiejszym zawarta została przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiu umowa o kredyt w rachunku bieżącym.Kredyt zastąpi funkcjonujący do dnia 20 grudnia 2010 r. kredyt w formie linii wielocelowej w Banku BPH Spółka Akcyjna w łącznej kwocie 7.700.000,- zł, w ramach której przyznano limit kredytowy w wysokości 7.500.000,- zł.Na podstawie umowy Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna przyznaje Spółce kredyt w rachunku bieżącym z limitem 8.000.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym przejęcie finansowania Kredytobiorcy z Banku BPH w wysokości 7.500.000,- zł.Kredyt został udzielony na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2011 r. będącego terminem całkowitej spłaty.Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej składającej się ze stawki bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.Zabezpieczenie kredytu stanowi:?pełnomocnictwo do
obciążania rachunków Kredytobiorcy w Banku Zachodnim WBK S.A.?zastaw rejestrowy na całości zapasów (surowce, towary, wyroby) Kredytobiorcy o wartości ewidencyjnej nie mniejszej niż 8.000.000,- zł?zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych?zbiór maszyn służących do produkcji tworzyw sztucznych stanowiących własność Kredytobiorcy, o wartości księgowej netto 10.088.649,14 zł wg stanu na dzień 31.10.2010 r.?cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zastawów?przelew wierzytelności z tytułu należności handlowych przysługujących Kredytobiorcy z bieżącej współpracy handlowej?weksel własny In blanco z wystawienia Kredytobiorcy, wraz z deklaracją wekslową.Łączna wartość umów Spółki z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowa uznana została za znaczącą. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Dariusz Wilczyński Członek Zarządu Dariusz Wilczński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8