Trwa ładowanie...
d3w08iq
d3w08iq
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej P...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. na rok 2013 (39/2013)
Share
d3w08iq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. na rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 21 marca 2013 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie ze sporządzoną prognozą, wybrane skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosą w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku odpowiednio: ? Przychody ze sprzedaży ? 76 624 tys. zł. ? Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ? 2 982 tys. zł. ? EBITDA ? 4 028 tys. zł. ? Zysk brutto ? 2 325 tys. zł. Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono następujące czynniki i założenia: A. Niezależne od Emitenta: ? kurs euro na poziomie 4,3 PLN, ? wzrost gospodarczy na poziomie 2,2 proc., ? Zmniejszenie przychodów na rynku reklamy w magazynach na poziomie 5-10 proc., ? zmienność i rozwój rynku mediów,
z uwzględnieniem rosnącej roli nowych mediów, ? konkurencyjność na rynku tygodników opinii, których obecnie ukazuje się w Polsce 12, B. Podlegające wpływowi ze strony Emitenta: ? konserwatywne planowanie finansowe, ? zasada "underpromise ? overdeliver" (zakładać mniej ? osiągać więcej), ? głównymi aktywami Grupy pozostają spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "WPROST" sp. z o.o., wydawca tygodnika "WPROST", oraz Orle Pióro sp. z o.o., wydawca "Tygodnika Lisickiego ? Do Rzeczy", ? w ramach grupy w sposób organiczny rozwijane są aplikacje internetowe oraz aplikacje mobilne wspierające rozwój głównych aktywów prasowych. Przesłanką sporządzenia prognozy było zakończenie procesu repozycjonowania i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem prowadzonych działań było przede wszystkim ustabilizowanie pozycji Emitenta i jego spółek zależnych jako wydawców mediów opiniotwórczych oraz ograniczenie kosztów związanych z prowadzonymi przedsięwzięciami, zamknięcie działalności nierentownych, optymalizacja procesów
biznesowych, koncentracja działań na głównych aktywach oraz wprowadzenie efektywnego systemu zarządzania w Grupie. Proces restrukturyzacji wprowadził większą przejrzystość zarówno w strukturze organizacyjnej grupy, jak i w planowaniu finansowym. W ocenie Zarządu, efekty przeprowadzonych zmian, widoczne już w wynikach finansowych za IV kwartał 2012 roku, są zadowalające i pozwalają na prognozowanie poprawy sytuacji finansowej Grupy. Sposób monitorowania przez Emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników. Zarząd Emitenta monitorować będzie realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych funkcjonujących wewnątrz Grupy. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i ponoszonych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. Emitent zamieszczać będzie ocenę możliwości realizacji prognozowanych wyników w raportach okresowych przekazywanych do publicznej
wiadomości. Korekta prognozy dokonywana będzie na podstawie decyzji Zarządu i przekazywana raportem bieżącym. W załączeniu Emitent przekazuje plik zawierający tabelę przedstawiającą porównanie wybranych prognozowanych wyników finansowych z osiągniętymi wynikami w latach poprzednich. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB392013_Załącznik.pdf | Tabela prognozowanych wyników | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w08iq

Podziel się opinią

Share
d3w08iq
d3w08iq