Trwa ładowanie...
d2c1woa

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Raport roczny R 2014

PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d2c1woa
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody łączne całkowite 14 936 4 445 3 565 1 056
Przychody ze sprzedaży 10 538 418 2 515 99
Koszty działalności operacyjnej -12 100 -4 753 -2 888 -1 129
Zysk (strata) na sprzedaży -1 562 -4 335 -373 -1 029
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 598 -19 737 -381 -4 687
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -312 102 -19 765 -74 500 -4 694
Zysk (strata) netto -313 452 -19 726 -74 822 -4 684
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 805 -2 365 -431 -562
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 414 -368 -3 441 -87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 838 2 947 3 781 700
Aktywa trwałe 50 607 362 124 11 873 87 318
Aktywa obrotowe 51 244 24 737 12 023 5 965
Kapitał własny -5 388 293 600 -1 264 70 795
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 35 954 85 442 8 435 20 602
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 71 285 7 819 16 725 1 885
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -0,39 0,46 -0,09 0,11
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) -22,76 -1,56 -5,43 -0,37
Liczba akcji na dzień bilansowy 13 970 960 640 547 129 13 970 960 640 547 129
Średnia ważona liczba akcji - przeliczenie retrospektywne 13 773 873 12 675 369 13 773 873 12 675 369
W odniesieniu do pozycji I-X dane dotyczą okresu 12 miesiecy zakończonego odpowiednio 31.12.2014r. badź 31.12.2013 r. W odniesieniu do pozycji XI-XIX dane odpowiednio na dzień 31.12.2014 r. bądź 31.12.2013 r.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PPG - List prezesa do sprawozdania za 2014 r..pdf List Prezesa_jednostkowe 2014 rok
PPG SA Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2014 wg. MSSF.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2014 rok
PPG - Sprawozdanie z działalnosci Emitenta za 2014 r..pdf Jednostkowe sprawozdanie z działalności za 2014 rok
PPG - Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego za 2014 r..pdf Opinia biegłego 2014 rok
Os?wiadczenia_jednostkowe 2014.pdf Oświadczenia Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2c1woa

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-627 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Adama Naruszewicza | | 27/310 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 43 43 | | (22) 397 43 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@ppgsa.pl | | www.ppgsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7010150153 | | 141599588 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Advantim Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Andrzej Malaga Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Katarzyna Lenarcik Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2c1woa

Podziel się opinią

Share
d2c1woa
d2c1woa