Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

POLENERGIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

POLENERGIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d173ca5
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży - ogółem 289 536 98 306 69 261 23 278
Zysk z działalności operacyjnej 25 264 10 352 6 044 2 451
Zysk (strata) brutto 11 287 3 410 2 700 807
Zysk (strata) netto 15 041 4 273 3 598 1 012
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 15 119 4 301 3 617 1 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 486 -15 162 8 489 -3 590
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -243 236 -4 229 -58 186 -1 001
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 444 575 -37 305 106 349 -8 834
Przepływy pieniężne netto, razem 236 825 -56 696 56 652 -13 425
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,63 0,20 0,15 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,63 0,20 0,15 0,05
stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013 stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013
Aktywa, razem 2 677 316 949 244 641 197 228 888
Zobowiązania 1 361 809 433 983 326 143 104 645
Zobowiązania długoterminowe 861 191 355 824 206 249 85 799
Zobowiązania krótkoterminowe 500 618 78 159 119 894 18 846
Kapitał własny 1 315 507 515 261 315 054 124 243
Kapitał zakładowy 90 887 42 628 21 767 10 279
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,95 24,17 6,93 5,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,95 24,17 6,93 5,83
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały narastająco 2014 3 kwartały narastająco 2013 3 kwartały narastająco 2014 3 kwartały narastająco 2013
Przychody ze sprzedaży 5 212 5 217 1 247 1 235
Zysk z działalności operacyjnej -6 830 -4 992 -1 634 -1 182
Zysk (strata) brutto -7 422 -4 822 -1 775 -1 142
Zysk (strata) netto -1 993 -1 991 -477 -471
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -1 993 -1 991 -477 -471
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 217 -39 785 1 009 -9 421
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 220 -53 489 -8 186 -12 666
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 239 651 -246 57 328 -58
Przepływy pieniężne netto, razem 209 648 -93 520 50 151 -22 145
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,09 -0,02 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,08 -0,09 -0,02 -0,02
stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013 stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013
Aktywa, razem 1 548 217 741 443 370 786 178 782
Zobowiązania 271 008 247 678 64 904 59 722
Zobowiązania długoterminowe 256 699 239 263 61 477 57 693
Zobowiązania krótkoterminowe 14 309 8 415 3 427 2 029
Kapitał własny 1 277 209 493 765 305 882 119 060
Kapitał zakładowy 90 887 42 628 21 767 10 279
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,11 23,17 6,73 5,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,11 23,17 6,73 5,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30/2014 z dnia 2014-11-13 o treści:
Polenergia S.A. (“Spółka”) informuje, że z uwagi na błąd pisarski konieczne jest dokonanie korekty Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Spółki za III kwartał 2014 roku opublikowanego w dniu 12 listopada 2014 roku („Raport”). Korekta dotyczy wysokości przychodów i kosztów segmentów obrotu, dystrybucji oraz działalności deweloperskiej zaprezentowanych na stronach 5-7 Raportu. Zaprezentowane w Raporcie wyniki jednostkowe Spółki oraz wyniki skonsolidowane Grupy Polenergia S.A. nie uległy zmianie. Skorygowany raport został opublikowany przez Spółkę w dniu 13 listopada 2014 roku.
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartal 2014 korekta.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2014 roku
Raport bieglego rewidenta z przegladu.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polenergia SA za 3 kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
+48 22 522 39 00 +48 22 522 31 61
(telefon) (fax)
info@polenergia.pl polenergia.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d173ca5

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2014-11-13 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu
2014-11-13 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu
2014-11-13 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5