Trwa ładowanie...
d2f60uq
d2f60uq
espi

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (64/2011)

POLICE - Zawarcie znaczącej umowy (64/2011)
Share
d2f60uq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 29.11.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. ("Emitent") zawarły z Mekatrade Asia Pte Ltd z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (jako kupującym) umowę sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa). Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem odpowiednio - jako kupującym na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych oraz jako sprzedającym na dostawę surowców fosforowych, w okresie od przekazania ostatniego raportu bieżącego tj. od 31.10.2011 r. (raport bieżący nr 57/2011 z 31.10.2011 r.) wynosi 87.535 tys. zł. Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 43.019 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 31.12.2011 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub
równowartość w złotych 200 tys. euro. Kryterium uznania Umowy za znaczącą ? łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Mekatrade Asia Pte Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz od przekazania ostatniego raportu bieżącego dotyczącego umów z tym kontrahentem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2011 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 717.424 tys. zł). Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLICE Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
72-010 Police
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kuźnicka 1
(ulica) (numer)
091 3171717 091 3173603
(telefon) (fax)
kontakt@zchpolice.com www.zchpolice.com
(e-mail) (www)
8510205573 810822270
(NIP) (REGON)
d2f60uq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu
2011-11-29 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f60uq

Podziel się opinią

Share
d2f60uq
d2f60uq