Trwa ładowanie...
d1b41pl
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - otrzymanie w dniu 2011-02-03 podpisanego przez PKO BP S.A. Aneksu nr 3 do Umo...

POLIMEX-MOSTOSTAL - otrzymanie w dniu 2011-02-03 podpisanego przez PKO BP S.A. Aneksu nr 3 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009 (14/2011)
Share
d1b41pl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | otrzymanie w dniu 2011-02-03 podpisanego przez PKO BP S.A. Aneksu nr 3 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 2011-02-03 otrzymał podpisany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Aneks nr 3 do Umowy ramowej oudzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009.Aneks nr 3 do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych nr 1/2009 na łączną wartość 200 mln zł przedłuża dostępność limitu do 17 listopada 2011r.Zabezpieczenia umowy, wysokość prowizji oraz opłat zostały renegocjowane i ustalone na warunkach rynkowych.Kryterium, wg którego umowa została uznana za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z par. 5 ust. 1 pkt 3, w związku z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Wojciech Wilomski Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b41pl

Podziel się opinią

Share
d1b41pl
d1b41pl