Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

POLNA - Raport roczny R 2012

POLNA - Raport roczny R 2012
Share
d1uem3r
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 490 31 108 8 264 7 514
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 508 22 022 5 633 5 319
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 982 9 086 2 631 2 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 814 1 288 674 311
Zysk (strata) brutto 2 899 1 955 695 472
Zysk (strata) netto 2 416 1 612 579 389
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 583 2 876 1 338 695
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -585 -117 -140 -28
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 903 -5 512 -2 373 -1 331
Przepływy pieniężne netto, razem -4 905 -2 753 -1 175 -665
Aktywa, razem 36 708 43 950 8 979 9 951
Aktywa trwałe 24 928 26 364 6 098 5 969
Aktywa obrotowe 11 780 17 586 2 881 3 982
Kapitał własny 29 457 36 851 7 205 8 343
Zobowiązania długoterminowe 3 715 3 674 909 832
Zobowiązania krótkoterminowe 3 536 3 425 865 776
Kapitał zakładowy 8 029 9 823 1 964 2 224
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 296 072 2 585 026 2 296 072 2 585 026
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,05 0,62 0,25 0,15
Liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 112 896 2 585 026 2 112 896 2 585 026
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,94 14,26 3,41 3,23
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Polna opinia i raport.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawoz. finansow..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu do badania spraw. fin..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
List do Akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Sprawozdaniefinansoweza_2012.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
SprawozdanieZarząduza_2012.pdf Sprawozdanie Zarządu - sprawozdanie z działalności emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
sekretariat@polna.com.pl www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o. ul. Orzycka 6, lok 1B, 02-695 Warszawa
(podmiot uprawniony do badania)
d1uem3r

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2013-03-20 Piotr Woś Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Bożena Polak Główny Księgowy - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r