Trwa ładowanie...
d1l8m3c

POLNORD - Informacja w przedmiocie wyroku wydanego w dniu 21.12.2010 r. przez Wojewódzki Sąd Admi...

POLNORD - Informacja w przedmiocie wyroku wydanego w dniu 21.12.2010 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ustalenia odszkodowania za drogi publiczne (44/2010)

Share
d1l8m3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w przedmiocie wyroku wydanego w dniu 21.12.2010 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ustalenia odszkodowania za drogi publiczne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Spółka", "Polnord"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2010 z dnia 16.12.2010 r. informuje, iż w dniu 21.12.2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ("Sąd") wydał korzystny dla Spółki wyrok w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Przedmiotowy wyrok potwierdza zasadność roszczeń Polnord, które Spółka szacuje na kwotę brutto 214.018.256,- zł.W szczególności Sąd stwierdził:a) nieważność 9 decyzji Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania decyzji odrębnych o odszkodowaniu z tytułu wygaśnięcia na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741), tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 651), przysługującego Polnord prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne.b) nieważność 9 zaskarżonych decyzji administracyjnych wydanych
przez Wojewodę Mazowieckiego utrzymujących w mocy ww. decyzje Prezydenta m. st. Warszawy.W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż zarówno decyzje Prezydenta m. st. Warszawy, działającego jako starosta, odmawiające ustalenia odszkodowania, jak i decyzje Wojewody Mazowieckiego utrzymujące ww. decyzje Prezydenta w tak daleko idącym stopniu naruszały prawo materialne (wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa), iż należało stwierdzić ich nieważność.Sąd podkreślił w szczególności, iż przy wydawaniu ww. decyzji naruszone zostały?podniesione przez Polnord w skardze - następujące przepisy prawa materialnego: art. 21 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuujący zasadę ochrony własności, artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w Paryżu 20 marca 1952 r. (Dz. U. 1995 Nr 36, poz. 175) dotyczący ochrony prawa własności, który jest w Polsce źródłem prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.
741), tekst jednolity z dnia19 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 102, poz. 651).Ww. wyrok eliminuje z obrotu prawnego wszystkie zaskarżone decyzje administracyjne. Oznacza to, iż z chwilą uprawomocnienia się wyroku, do rozpoznania przez Prezydenta m. st. Warszawy pozostaje 9 wniosków spółki Polnord o ustalenie odszkodowania za ww. działki gruntu wydzielone pod drogi. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż ocena prawna i wskazania, wyrażone w wyroku Sądu będą wiążące w sprawie dla Prezydenta m. st. Warszawy działającego jako starosta przy wydawaniu nowych decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania przysługującego spółce Polnord. Wyrok nie jest prawomocny strony mogą w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Wojciech Ciurzyński Prezes Zarządu
2010-12-21 Piotr Wesołowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c