Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

POLNORD - Przedterminowy częściowy wykup obligacji (6/2015)

POLNORD - Przedterminowy częściowy wykup obligacji (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Przedterminowy częściowy wykup obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 17.01.2013 r. informuje, iż w dniu 04.02.2015 r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu, w celu umorzenia, części tj. 50.000 szt. obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5 mln zł. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w dniu 16.01.2013 r., z terminem zapadalności w dniu 16.01.2016 r. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA (“Polnord”, “Company”), with reference to the current report No 4/2013 of 17 January 2013, informs that on 04 February 2015 it performed early redemption, for cancellation, of part of bonds, i.e. 50,000 Company bonds with the total nominal value of PLN 5 million. The bonds in question were issued on 16 January 2013 with the maturity date falling on 16 January 2016. Legal basis: In accordance with Article 5.1(6) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent the information required by the law of a non-member state.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
d2zc5a6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-02-04 Anna Kreft Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6