Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

POLNORD - Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi (18/2...

POLNORD - Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi (18/2013)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POLNORD SA ("Polnord", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 14.12.2012 r., wyraża pozytywne stanowisko w zakresie planowanego połączenia Spółki ("Spółka Przejmująca") z następującymi spółkami, w 100% zależnymi: Polnord Łódź I Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Polnord Łódź III Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz PD Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane"). Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych. Zasadniczym celem połączenia spółek jest uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Polnord i zwiększanie przejrzystości procesu zarządzania Grupą. Połączenie przyniesie szereg
dodatkowych korzyści w zakresie usystematyzowania aktywów w Grupie oraz poprawy efektywności działania poprzez skoncentrowanie działalności poza deweloperskiej Grupy w Polnord. Uporządkowanie struktury spowoduje obniżenie kosztów ogólnego zarządu oraz poprawi efektywność zarządzania działalnością Grupy. Celem tych zmian jest wzrost wartości Spółki. Zarząd Spółki pozytywnie oceniając wpływ planowanego połączenia na działalność Polnord i Grupy Kapitałowej Polnord, rekomenduje Akcjonariuszom Spółki głosowanie, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20.03.2013 r., za podjęciem uchwały w sprawie połączenia spółek. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 13 w związku z § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2013-03-14 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v