Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

POLNORD - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji (4/2015)

POLNORD - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA (?Polnord?, ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 22.01.2013 r. informuje, iż Zarząd Spółki podjął w dniu 27.01.2015 r. uchwałę o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich tj. 265.000 szt. obligacji serii H Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26,5 mln zł ("Obligacje"), wyemitowanych w dniu 22.01.2013 r., których termin zapadalności przypada na dzień 22.01.2016 r. Data wcześniejszego wykupu Obligacji została wyznaczona na dzień 16.02.2015 r. (?Data Wcześniejszego Wykupu?), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji to 06.02.2015 r., tj. szósty dzień roboczy poprzedzający Datę Wcześniejszego Wykupu. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w Dacie Wcześniejszego Wykupu, Spółka dokona wykupu Obligacji, płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację świadczenie pieniężne równe sumie wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek naliczonych od pierwszego dnia dziewiątego okresu odsetkowego (tj. 22.01.2015 r. z wyłączeniem tego dnia) do Daty Wcześniejszego
Wykupu włącznie. Z uwagi na fakt, iż Obligacje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA (?KDPW?) pod kodem ISIN: PLPOLND00100 i wprowadzone do ASO Catalyst, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW. Wykupione Obligacje zostaną umorzone. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA („Polnord”, „Company”), with reference to the current report No 8/2013 of 22 January 2013, informs that the Company’s Management Board adopted on 27 January 2015 a resolution on early redemption of all 265,000 series H bonds of the Company with the total nominal value of PLN 26.5 million (“Bonds”), issued on 22 January 2013, for which the maturity date is due on 22 January 2016. The date of early redemption of the Bonds has been set for 16 February 2015 (“Date of Early Redemption”), while the date of determining the rights to benefits from the Bonds is on 06 February 2015, i.e. the sixth working day preceding the Date of Early Redemption. Pursuant to the Terms of Bonds Issue, on the Date of Early Redemption, the Company will redeem the Bonds, paying the Bondholders money consideration for each Bond equal to the sum of the nominal value of the Bonds and interests calculated from the first day of the ninth interest period (i.e. 22 January 2015 excluding that day) to the Date of Early Redemption.
Due to the fact that the Bonds are registered in the Central Securities Depository of Poland (“KDPW”) under ISIN code: PLPOLND00100 and introduced to ASO Catalyst, the early redemption of the Bonds will be performed through KDPW. Redeemed Bonds will be cancelled. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
polnord@polnord.pl polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2015-01-27 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo