Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

POLNORD - Zmiana udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów (24/2014)

POLNORD - Zmiana udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów (24/2014)

Share
dlqljn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 11.04.2014 r. otrzymała od Prokom Investments SA ("Prokom") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu posiadanego: (i) bezpośrednio przez Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Polnord powyżej progu 20% oraz posiadanego (ii) pośrednio przez Prokom wraz z Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie") ? podmiotem zależnym od Prokom procentowego udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 25%. Prokom, na podstawie dwóch umów cywilnoprawnych, zawartych w dniu 11.04.2014 r. z podmiotami trzecimi nabył łącznie 428.387 akcji Spółki. Akcje zostały przeniesione na rachunek Prokom w dniu 11.04.2014 r., w drodze czynności poza rynkiem regulowanym. Przed zajściem powyższego
zdarzenia Prokom posiadał: (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 6.451.416 akcji uprawniających do 6.451.416 głosów, co stanowiło 19,77% w kapitale zakładowym Spółki i 19,77% w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim łącznie 7.959.908 akcji Spółki, uprawniających do 7.959.908 głosów, co stanowiło 24,39% w kapitale zakładowym Spółki i 24,39 % w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie nabycia łącznie 428.387 akcji Spółki, Prokom posiada: (i) bezpośrednio w kapitale zakładowym Spółki 6.879.803 akcje, uprawniające do 6.879.803 głosów, co stanowi 21,08% w kapitale zakładowym Spółki i 21,08% w ogólnej liczbie głosów oraz (ii) pośrednio wraz z Osiedlem Wilanowskim łącznie 8.388.295 akcji Spółki, uprawniających do 8.388.295 głosów, co stanowi 25,70% w kapitale zakładowym Spółki i 25,70 % w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Company") informs that on 11 April 2014 it received from Prokom Investments SA ("Prokom") a notification, pursuant to Article 69(1)(1) of the Act of 29 July 2005 on public offering and the conditions for introducing financial instruments to the organised trading system and on public companies, regarding an increase of:(i) the percentage share in the share capital and the total number of votes in Polnord held directly by Prokom above the 20% threshold and(ii) the percentage share in the share capital and the total number of votes in the Company held indirectly by Prokom jointly with Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. with its registered office in Gdynia ("Osiedle Wilanowskie") – a subsidiary of Prokom – above the 25% threshold. Pursuant to two civil law agreements concluded on 11 April 2014 with third parties, Prokom acquired a total of 428,387 shares of the Company. The shares were transferred to the Prokom account on 11 April 2014 by means of activities outside the regulated market.
Prior to the above event, Prokom held:(i) directly in the share capital of the Company, 6,451,416 shares entitling to 6,451,416 votes, which constituted 19.77% of the share capital of the Company and 19.77% in the general number of votes and(ii) indirectly, together with Osiedle Wilanowskie, 7,959,908 shares of the Company in total, entitling to 7,959,908 votes, which constituted 24.39% of the share capital and 24.39% in general number of votes. In result of the acquisition of a total of 428,387 shares of the Company, Prokom holds:(i) directly in the share capital of the Company, 6,879,803 shares entitling to 6,879,803 votes, which constitutes 21.08% of the share capital of the Company and 21.08% in the general number of votes and(ii) indirectly, together with Osiedle Wilanowskie, 8,388,295 shares of the Company in total, entitling to 8,388,295 votes, which constitutes 25.70% of the share capital and 25.70% in general number of votes. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Piotr Wesołowski Prezes Zarządu
2014-04-11 Tomasz Sznajder Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2