Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

POLSKIE JADŁO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2010

POLSKIE JADŁO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2010
Share
d3nph4w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 766 13 917 441 3 206
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 163 -4 393 -285 -1 012
Zysk (strata) brutto -2 398 -6 465 -599 -1 489
Zysk (strata) netto -3 020 -6 925 -754 -1 595
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -735 -3 402 -184 -784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 226 0 -52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 741 2 391 185 551
Przepływy pieniężne netto, razem 7 -784 2 -181
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 880 39 541 9 565 9 625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 856 19 009 5 014 4 627
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 703 13 051 3 208 3 177
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 374 3 922 1 357 955
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 024 20 532 4 551 4 998
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 088 1 088 275 265
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 751 059 21 751 059 21 751 059 21 751 059
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,23 -0,76 -0,06 -0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,94 0,21 0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2010
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
data przekazania: 2011-02-28
POLSKIE JADŁO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
POLSKIE JADŁO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-065 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastowska 23
(ulica) (numer)
0122920260
(telefon) (fax)
biuro@polskiejadlo.com.pl www.polskiejadlo.com.pl
(e-mail) (www)
676-17-62-258 351212109
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PLJSAQ4Pozostaleinformacje 2010.pdf Pozostałe informacje SA_Q4 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Jan Kościuszko Prezes Zarządu
2011-02-28 Janusz Głowacki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe 37 059 37 387 38 133 38 133
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 848 17 079 17 774 17 774
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 19 941 20 036 20 255 20 255
Należności długoterminowe 174 177
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 174 177
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97 94 104 104
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 97 94 104 104
Aktywa obrotowe 820 777 1 408 1 408
Zapasy 20 22 33 33
Należności krótkoterminowe 714 715 1 287 1 287
Od jednostek powiązanych 534
Od pozostałych jednostek 180 713 1 287 1 287
Inwestycje krótkoterminowe 48 17 41 41
Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 17 41 41
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48 17 41 41
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 25 47 47
A k t y w a ra z e m 37 880 38 164 39 541 39 541
PASYWA
Kapitał własny 18 024 17 964 20 532 20 532
Kapitał zakładowy 1 088 1 088 1 088 1 088
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 4 911 4 911 11 836 11 836
Kapitał z aktualizacji wyceny 513 113
Pozostałe kapitały rezerwowe 14 532 14 532 14 532 14 532
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto -3 020 -2 116 -6 925 -6 925
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 856 20 200 19 009 19 009
Rezerwy na zobowiązania 1 157 936 630 630
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 051 898 429 429
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11 10 10 10
długoterminowa 10 10 10 10
krótkoterminowa 1
Pozostałe rezerwy 95 28 191 191
długoterminowe
krótkoterminowe 95 28 191 191
Zobowiązania długoterminowe 12 703 12 789 13 051 13 051
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 12 703 12 789 13 051 13 051
Zobowiązania krótkoterminowe 5 374 5 669 3 922 3 922
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 5 374 5 669 3 922 3 922
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe 622 806 1 406 1 406
Ujemna wartość firmy 123 125 130 130
Inne rozliczenia międzyokresowe 499 681 1 276 1 276
długoterminowe 689 689
krótkoterminowe 499 681 587 587
P a s y w a r a z e m 37 880 38 164 39 541 39 541
Wartość księgowa 18 024 17 964 20 532 20 532
Liczba akcji (w szt.) 21 751 059 21 751 059 21 751 059 21 751 059
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,83 0,83 0,95 0,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
W Spółce nie występują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu) 34 434 34 434 29 595 29 595
zobowiązania zabezpieczone na majatku z tytułu kredytów 34 434 34 434 29 595 29 595
Pozycje pozabilansowe, razem
W Spółce nie wystepują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 202 1 766 1 216 13 917
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 200 1 442 765 11 167
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 323 451 2 750
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 564 1 345 8 082
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 286 1 068 6 440
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 278 278 1 642
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 156 1 202 -129 5 834
Koszty sprzedaży 22 115 219 1 567
Koszty ogólnego zarządu 687 2 375 1 004 3 307
Zysk (strata) ze sprzedaży -553 -1 288 -1 352 961
Pozostałe przychody operacyjne 374 863 276 965
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 3 0
Dotacje
Inne przychody operacyjne 374 863 273 965
Pozostałe koszty operacyjne 237 738 5 323 6 319
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 5 0 4 277
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 23 109
Inne koszty operacyjne 206 624 5 323 2 042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -416 -1 163 -6 399 -4 393
Przychody finansowe 1 9 1 10
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 1 9 1 10
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 336 1 244 1 912 2 082
Odsetki w tym: 154 781 222 766
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne -751 463 1 690 1 316
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -751 -2 398 -8 310 -6 465
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -751 -2 398 -8 310 -6 465
Podatek dochodowy 153 622 326 459
część bieżąca
część odroczona 153 622 326 459
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -904 -3 020 -7 984 -6 925
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 020 -3 020 -6 925 -6 925
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 893 185 12 893 185 9 151 059 9 151 059
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,23 -0,87 -0,75
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
W Spółce nie występują potencjalnerozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 rok 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 964 20 532 28 516 27 456
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 964 20 532 28 563 27 456
Kapitał zakładowy na początek okresu 1 088 1 088 1 088 1 088
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 088 1 088 1 088 1 088
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu -564
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 564
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 4 911 11 836 11 836 10 870
Zmiany kapitału zapasowego 6 925 0 966
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 966
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 6 925
pokrycia straty 6 925
Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 911 4 911 11 836 11 836
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 113 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 400 513
zwiększenia (z tytułu) 400 513
wycena instrumentów finansowych 400 513
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 513 513
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 14 533 14 533 14 533 3 429
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 0 11 103
podział zysku 0 11 103
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 14 533 14 533 14 533 14 533
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 925 0 12 069
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 12 069
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 925
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu) 0 -12 069
podział zysku 0 -12 069
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 925
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -904 -3 020 -7 984 -6 925
zysk netto
strata netto -904 -3 020 -7 984 -6 925
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 024 18 024 20 532 20 532
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
W Spółce nie występują potencjalnerozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -904 -3 020 -7 984 -6 925
Korekty razem -934 2 286 7 988 3 523
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 304 1 217 445 1 826
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 179 434 1 251 -28
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 158 779 227 754
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 5 3 4 277
Zmiana stanu rezerw 218 526 69 274
Zmiana stanu zapasów 1 13 24 80
Zmiana stanu należności -20 400 5 894 -359
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -442 -322 -11 -4 945
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 334 -767 87 1 644
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -31 -735 4 -3 402
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 0 112 862
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112 862
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 0 0 13 636
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 636
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 11
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0 100 226
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 530 2 531 12 094 4 326
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 465 12 094 4 326
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 530 2 066
Wydatki 469 1 789 12 326 1 935
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 289 963 12 094 1 120
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 45 11 71
Odsetki 168 781 222 743
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 61 741 -233 2 391
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 30 7 -129 -784
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 30 7 -129 -784
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 18 41 170 825
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 48 48 41 41
o ograniczonej możliwości dysponowania
W Spółce nie występują potencjalnerozwadniające akcje zwykłe
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PLJSAQ4Informacjadodatkowa 2010.pdf Informacja dodatkowa SA_Q4 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w