Trwa ładowanie...
d24ufsu

POLWAX S.A. - Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umo ...

POLWAX S.A. - Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umowy znaczącej. (22/2015)

Share
d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLWAX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polwax S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 4.09.2015r. podpisał ze spółkami Grupy ING: - aneks do Umowy kredytowej wieloproduktowej o podwyższeniu dotychczasowego limitu kredytu ze spółką ING Bank Śląski S.A. (?ING Bank Śląski?) oraz - odnawianą corocznie umowę faktoringową ze spółką ING Commercial Finance Polska S.A., jako faktorem, z podwyższonym limitem zaangażowania faktora. Łączna wartość wyżej wskazanych umów, z uwzględnieniem wartości wszystkich umów, jakie w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu tj. dnia 29 września 2014 roku do dnia dzisiejszego zawarła Spółka ze spółkami Grupy ING, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Spółka zawarła ze spółkami Grupy ING w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu tj. dnia 29 września 2014 roku do dnia dzisiejszego, jest aneksowana w dniu dzisiejszym umowa wieloproduktowa z dnia 18.09.2013 roku (?Umowa?) zawarta z ING Bank Śląski. W
ramach wymienionego aneksu do Umowy zawarto porozumienie określające podwyższenie dotychczasowego limitu kredytowego z 60.000.000 zł o kwotę 10.000.000 zł tj. do kwoty 70.000.000 zł z terminem spłaty do dnia 28.04.2016roku. Jednocześnie na podstawie Umowy spółka korzysta z kredytu odnawialnego, który jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia z tytułu wykorzystania wskazanego wyżej limitu kredytowego oraz innych zobowiązań finansowych Spółki wobec ING Banku Śląskiego pozostających w związku z zawartą umową. W ramach wymienionego aneksu do Umowy uzgodniono podwyższenie kredytu odnawialnego z 66.000.000 zł o kwotę 11.000.000 zł tj. do kwoty 77.000.000 zł z terminem spłaty 09.05.2016 roku. Limit kredytowy umowy wieloproduktowej przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz spłatę innych zobowiązań kredytowych. W ramach limitu kredytowego ING Bank Śląski zobowiązał się także do udzielenia Spółce gwarancji. Zabezpieczeniami Umowy są: - hipoteka umowna łączna do
kwoty 87 000 000 zł na będących własnością Spółki nieruchomości położonej w Jaśle przy ul. 3 Maja 101 oraz na nieruchomości położonej w Czechowicach ? Dziedzicach przy ul. Łukasiewicza 2; - zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie POLWAX S.A.; - bezwarunkowa cesja wierzytelności przysługujących Spółce od kontrahentów; - pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach otwartych i prowadzonych przez ING Bank Śląski; - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; - oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych; - cesja wierzytelności z monitoringiem z tytułu umowy faktoringu. Jednocześnie Spółka informuje, że łączna wartość wszystkich pozostających aktualnie w mocy umów zawartych przez Spółkę ze spółkami Grupy ING - według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu ? wynosi 87 557 422 zł. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLWAX S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 38-200 | | Jasło | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3-go Maja | | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 13 44 66 241 | | +48 13 44 66 252 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@polwax.pl | | www.polwax.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6852014881 | | 370490581 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu
2015-09-04 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu