Trwa ładowanie...
d3ybeg8

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. (7/2014)

POZBUD T&R S.A. - Podpisanie Umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. (7/2014)

Share
d3ybeg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Umowy kredytu inwestycyjnego z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 04 marca 2014 roku w Poznaniu zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności z siedzibą w Warszawie umowę kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej. Kredyt obsługiwany będzie przez PKO BP S.A. Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, III Regionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu. Umowa nr 46 1020 4027 0000 1296 0224 3939 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04 marca 2014 roku : a) kredyt inwestycyjny w kwocie 25.828.960,00 zł, b) kredyt udzielony jest na okres od 04 marca 2014 roku do 03 marca 2029 roku, z karencją w spłacie kapitału do dnia 30 czerwca 2015 roku, c) spłata kredytu następować będzie w równych ratach miesięcznych płatnych po upływie okresu karencji, począwszy od dnia 31 lipca 2015 roku do 31 stycznia 2029 r., przy czym ostatnia rata płatna będzie ostatniego dnia kredytowania tj. do dnia 03 marca 2029 r. i będzie rata wyrównującą, d) kredyt przeznaczony zostanie na
finansowanie lub refinansowanie do 80 % ponoszonych nakładów netto, związanych z wybudowaniem w zakładzie Spółki w Słonawach, gmina Oborniki, hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo - socjalną oraz zakupem linii do okuwania i szklenia, linii do lakierowania i pakowania standardowych okien drewnianych i drewniano - aluminiowych oraz zakupem sprzętu laboratoryjnego ("Inwestycja"), w ramach projektu "Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach", który jest przedmiotem Umowy o dofinansowanie w kwocie 12.805.965,00 zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2013 z dnia 06 listopada 2013 r., e) kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Emitenta w transzach w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, w kwocie 25.828.960,00 zł, po spełnieniu warunków określonych w umowie, f) w przypadku nieotrzymania przez Emitenta dofinansowania w terminie określonym w umowie o dofinansowanie lub otrzymania go w niższej wysokości Emitent niż wynika z treści umowy o
dofinansowanie, Emitent zobowiązuje się do dokonania przedterminowej spłaty kredytu w kwocie odpowiadającej kwocie przyznanego dofinansowania lub do ustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, g) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych, wobec PKO BP S.A., - hipoteka łączna do kwoty 38.743.440,00 zł na użytkowaniu wieczystym nieruchomości zabudowanej w Słonawach oraz na nieruchomości położonej w Słonawach, stanowiącej własność Emitenta, - cesja wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości, z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlano - montażowych budowy hali produkcyjno - magazynowej z częścią biurowo - socjalną w Słonawach - do czasu zakończenia budowy oraz z umowy o dofinansowanie nr DA-POIG.04.04.00-30-020/13/00 z dnia 15.11.2013 r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, - zastaw rejestrowy na linii
technologicznej WEINIG, na linii do lakierowania i na linii do zautomatyzowanego okuwania i szklenia, stanowiących przedmiot Inwestycji wraz z cesją wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia, - blokada środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej Emitenta, h) kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybeg8

Podziel się opinią

Share
d3ybeg8
d3ybeg8