Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

POZBUD T&R S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

POZBUD T&R S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
dz6p15b
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 450 57 440 16 556 14 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 664 8 664 1 589 2 144
Zysk (strata) brutto 5 847 8 117 1 394 2 009
Zysk (strata) netto 5 781 6 469 1 378 1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 474 -6 296 1 067 -1 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 362 -17 924 -2 947 -4 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 047 14 521 1 203 3 593
Przepływy pieniężne netto, razem -2 841 -9 699 -677 -2 400
Aktywa, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec I półrocza poprzedniego roku obrotowego) 195 017 172 038 47 406 41 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 73 740 56 846 17 925 13 818
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 924 21 446 5 816 5 213
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 49 816 35 400 12 109 8 605
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 121 277 115 192 29 481 28 001
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 378 23 378 5 683 5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 377 845 23 377 845 23 377 845 23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,25 0,28 0,06 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,25 0,28 0,06 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 5,19 4,93 1,26 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 5,19 4,93 1,26 1,20
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 450 57 440 16 556 14 213
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 232 8 664 1 486 2 144
Zysk (strata) brutto 5 415 8 117 1 291 2 009
Zysk (strata) netto 5 349 6 469 1 275 1 601
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 363 -6 296 1 040 -1 558
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 362 -17 924 -2 947 -4 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 047 14 521 1 203 3 593
Przepływy pieniężne netto, razem -2 952 -9 699 -704 -2 400
Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 194 889 172 038 47 374 41 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 74 025 56 846 17 994 13 818
Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 924 21 446 5 816 5 213
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 50 101 35 400 12 179 8 605
Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 120 864 115 192 29 380 28 001
Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 378 23 378 5 683 5 683
Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 23 377 845 23 377 845 23 377 845 23 377 845
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,28 0,05 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,28 0,05 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 5,17 4,93 1,26 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec III kwartału bieżącego roku i koniec III kwartału poprzedniego roku obrotowego) 5,17 4,93 1,26 1,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raportkwartalny3Q2012.pdf Raport kwartalny 3Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POZBUD T&R S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-031 Luboń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 8
(ulica) (numer)
061 899 40 99 061 899 40 99
(telefon) (fax)
biuro@pozbud.pl www.pozbud.pl
(e-mail) (www)
777-26-68-150 634378466
(NIP) (REGON)
dz6p15b

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-15 Tadeusz Andrzejak Prezes Zarządu Tadeusz Andrzejak
2012-05-15 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b