Trwa ładowanie...
d2syplg

POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S...

POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 roku (49/2012)

Share
d2syplg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 13 grudnia 2012 roku. Uchwała Nr 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdzenie listy obecności i liczenie głosów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", a
zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia spółki POZBUD T&R S.A. z jej jednoosobową spółką zależną POZBUD MARKETING Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki POZBUD T&R S.A. ze spółką POZBUD MARKETING Sp. z o.o. 8. Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. 11. Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie połączenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A. postanawia dokonać połączenia spółki POZBUD T&R Spółka
Akcyjna z siedzibą w Luboniu, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000284164, (dalej: "Spółka Przejmująca") ze spółką POZBUD MARKETING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372677, (dalej: "Spółka Przejmowana"). 2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku POZBUD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu na POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu ( łączenie się przez przejęcie). § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 06
listopada 2012 roku, oraz ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219/2012 (4084) z dnia 12 listopada 2012 r. 2012 roku, pod pozycją 14715 (dalej "Plan Połączenia"). § 3 Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego POZBUD T&R S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. § 4 Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. § 5 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. § 6 Nie zostaną przyznane jakiekolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. § 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz
prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd. Zgodnie z art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę nr 4 podjęto w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 w grupie akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, oddano ważne głosy z 3.894.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego tej grupie. Ogółem oddano 7.788.000 ważnych głosów, w tym 7.788.000 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 w grupie akcji zwykłych na okaziciel serii B, C, D i E, oddano ważne głosy z 4.189.443 akcji, stanowiących 21,50 % kapitału zakładowego w tej grupie. Ogółem oddano 4.189.443 ważne głosy, w tym 4.189.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". A zatem w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano
łącznie 11.977.443 ważne głosy"za" z 8.083.443 akcji stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki, a zatem uchwała została przyjęta. Plan Połączenia bez załączników, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie dotychczasowej treści § 1 ust. 3 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysogotowo, gmina Tarnowo Podgórne, województwo wielkopolskie." W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została
przyjęta. Uchwała Nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 7/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenie powołania Członka
Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 9a ust. 2 Statutu Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 2/08/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. Pana Marka Chaniewicza na członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 8.083.443 akcji, stanowiących 34,58 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.977.443 ważne głosy, w tym 11.977.443 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik do raportu nr 49 do uchwały nr 4.pdf | Załącznik do Uchwały nr 4 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Roman Andrzejak Wiceprezes Zarządu Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2syplg

Podziel się opinią

Share
d2syplg
d2syplg