Trwa ładowanie...
ddnrr7p
espi

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie dodatkowo w okresie 12 miesięcy przez Konsorcjum z udziałem Emiten...

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie dodatkowo w okresie 12 miesięcy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako - Lidera Konsorcjum umów na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. (11/2014)

Share
ddnrr7p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie dodatkowo w okresie 12 miesięcy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako - Lidera Konsorcjum umów na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 04 czerwca 2013 r. oraz nr 64/2013 r. z dnia 07 listopada 2013 r. informuje, iż w dniu 20 marca 2014 r. otrzymał podpisaną drugostronnie umowę z dnia 07 marca 2014 r. na kwotę 4.775.625,34 zł netto, zawartą w ramach Konsorcjum Podwykonawców (Pozbud T&R S.A. i REMAXBUD Sp. z o.o.) pomiędzy Emitentem a Konsorcjum spółek: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, reprezentowane przez Torpol S.A. i Astaldi S.p.A., działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą NLF Torpol Astaldi s.c. w Łodzi jako Wykonawcą. W związku z powyższym dodatkowe umowy zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy z Wykonawcą łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 18.174.962,77
zł netto, a więc przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, a mianowicie: 1/. Umowa została zawarta w dniu 13 listopada 2013 r. 2/. Strony umowy - Konsorcjum spółek: Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu, Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Intercor" Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, reprezentowane przez Torpol S.A. i Astaldi S.p.A., działające jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą NLF Torpol Astaldi s.c. w Łodzi jako Wykonawca oraz Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Emitent - Pozbud T&R S.A.. z siedzibą w Wysogotowie i Remaxbud Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie jako Podwykonawca. 3/. Przedmiot umowy są roboty budowlano - montażowe związane z budową dworca Łódź - Fabryczna. 4/. Termin realizacji - do 31 marca
2014 r. 5/. Wynagrodzenie kosztorysowe ustalono na kwotę 7.495.442,69 zł netto. 6/. Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia następujących umów ubezpieczenia: a) umowy ubezpieczenia OC w wysokości 2,500.000,00 zł w terminie 14 dni od zawarcia umowy i dostarczenia kopii polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, b) umowy ubezpieczenia od ryzyka śmierci lub kalectwa w wyniku działania lub zaniechania Podwykonawcy i osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, na sumę ubezpieczenia w kwocie 50.000,00 zł na każde zdarzenie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, c) umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników, na sumę ubezpieczenia w kwocie 500.000,00 zł, przy czym ubezpieczenie obejmuje podlimit ubezpieczenia na pracownika w wysokości 50.000,00 zł. 7/ Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję wystawioną przez bank lub towarzystwo
ubezpieczeń, zatwierdzoną przez Wykonawcę. Wysokość kwoty odpowiedzialności gwaranta winna odpowiadać 10 % wartości wynagrodzenia netto bez potrąceń. 8/. Podwykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w następujących przypadkach: a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, b) za przekroczenie terminów zamknięcia poszczególnych robót wskazanych w harmonogramie, za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,5 % wartości brutto poszczególnych prac lub robót, których to dotyczy, c) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad, w okresie usuwania wad wymienionych w powiadomieniu Wykonawcy, w wysokości 1,0% wartości bruttu poszczególnych prac lub robot, których wada dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, e) z tytułu nie spełnienia obowiązku uzyskania od Koordynatora, Inżyniera lub Wykonawcy w określonym
terminie uzgodnień lub powiadomień o określonych zdarzeniach, w wysokości 0,1 % kwoty umowy brutto, odrębnie za każdy taki przypadek, f) za nieobecność przedstawiciela Podwykonawcy uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji, na naradach i spotkaniach koordynacyjnych w wysokości 10.000,00 zł odrębnie za każdy przypadek, g) za opóźnienie w przekazaniu raportu z postępu prac, w wysokości 10.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia, h) za opóźnienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu opłacenia składki, w wysokości 25.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, i) za opóźnienie w uzupełnieniu wysokości wymaganego zabezpieczenia po zlikwidowaniu szkody, w wysokości 25.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, j) za naruszenie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy, w wysokości 25.000,00 zł odrębnie za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Zapłata kar umownych nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 9/. Termin gwarancji w odniesieniu
do robót wynosi 3 lata, licząc od dnia odbioru końcowego. 10/. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy w ramach rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, licząc od daty wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia Robót. Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Roman Andrzejak Wiceprezes Roman Andrzejak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddnrr7p

Podziel się opinią

Share
ddnrr7p
ddnrr7p