Trwa ładowanie...
djds1df

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. (5/2012)

POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. (5/2012)

Share
djds1df

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 30.01.2012 r. podpisał kolejny załącznik do umowy na zakup wyrobów od Zakładu Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim. W wyniku powyższego transakcje Emitenta z w/w kontrahentem w zakresie kupna - sprzedaży wyrobów na podstawie umowy na zakup wyrobów od STANDREW i na podstawie umowy na sprzedaż wyrobów POZBUD, w okresie od sierpnia 2011 r. opiewają na łączną wartość 9.110.519,76 zł netto (łącznie z niżej opisaną transakcją) i łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, gdyż ich wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. Zatem, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi
zmianami) Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy i transakcji o największej wartości, zrealizowanej z w/w firmą, a mianowicie: 1/. Umowa umowa na zakup wyrobów od STANDREW została zawarta w dniu 18 sierpnia 2011 r. w Luboniu, 2/. Strony umowy - Zakład Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. jako Sprzedający i POZBUD T&R S.A. jako Kupujący. 3/. Przedmiot umowy - zakup przez Emitenta materiału drzewnego i wyrobów z drewna wg specyfikacji oraz w ilości i terminach określonych każdorazowo w załącznikach stanowiących integralną część umowy, załącznik nr 1 do umowy - 320 m3 elementów ościeży drzwi drewnianych. 4/. Termin realizacji dostaw - do 31 października 2011 r. 5/. Wartość dostaw - 1.315.200,00 zł netto. 6/. Zabezpieczenie spłaty należności - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta, złożenie zabezpieczenia warunkuje wejście w życie umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djds1df

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów Budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 899 40 99 | | 61 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Agnieszka Lachor Prokurent Agnieszka Lachor

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djds1df

Podziel się opinią

Share
djds1df
djds1df