Trwa ładowanie...
d4l0rp0

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. ? zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji ser ...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. ? zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F. (15/2015)

Share
d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pragma Faktoring S.A. ? zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 22 stycznia 2015 r. 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 9 lutego 2015 r.; 2) data zakończenia subskrypcji: 17 lutego 2015 r.; 3) data przydziału instrumentów finansowych: 19 lutego 2015 r.; 4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 10.000 sztuk Obligacji; 5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, przyjęto zapisy na łączną liczbę 10.327 sztuk obligacji, dokonano uznaniowego przydziału 10.000 sztuk Obligacji serii F, uznaniowa redukcja dotyczyła 13 zapisów; 6) liczba instrumentów finansowych,
które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 10.000 sztuk Obligacji serii F; 7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii F złożyło 99 osób; 9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii F przydzielono 99 osobom; 10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 10.000.000,- zł; 12) łączne koszty emisji wyniosły: 315.000,- zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 300.000,- zł, b) wynagrodzenia subemitentów - Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) sporządzenia noty
informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a); d) promocji oferty: 15.000,- zł; 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 31,50 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-584 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Brynowska | | 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 44 20 200 | | 032 44 20 240 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2015-02-19 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l0rp0

Podziel się opinią

Share
d4l0rp0
d4l0rp0