Trwa ładowanie...
d1d7gie

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. ? zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii ...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Pragma Faktoring S.A. ? zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F. (13/2015)

Share
d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pragma Faktoring S.A. ? zawarcie umów związanych z emisją obligacji serii F. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach (?Emitent?) informuje, że w związku z emisją obligacji serii F (o czym informowano w raporcie nr 6/2015), Emitent w dniu 03 lutego2015 r. zawarł z kancelarią ?Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni? (?Administrator Zastawu?) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie (?Umowa Zastawu?) oraz umowę w sprawie ustanowienia administratora zastawu rejestrowego dla programu emisji obligacji (?Umowa w sprawie Administratora Zastawu?). Obie umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, w liczbie nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) ( dalej - ?Obligacje?). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie emisji serii F. Obligacje są
oprocentowane według zmiennej stopy procentowej zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Na mocy Umowy w sprawie Administratora Zastawu kancelaria ?Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni? została ustanowiona Administratorem Zastawu, który będzie upoważniony do wykonywania w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy, wszelkich praw i obowiązków zastawnika w związku z zastawem rejestrowym. Emitent ustanowił zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności celem zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Emitentowi, nabywanych w oparciu o umowy faktoringu zawierane z klientami (Faktorantami) oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. Wartość zabezpieczonych zobowiązań równa jest najwyższej sumie zabezpieczenia wskazanej w umowie zastawu i wynosi 13.000.000,- zł (trzynaście milionów złotych). Do zbioru wchodzą Wierzytelności spełniające warunki określone w Umowie Zastawu. Zastaw rejestrowy zostanie
ustanowiony z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisaniu go do rejestru zastawów. Ponadto Emitent informuje, że w dniu 03 lutego 2015r. zawarł ze spółką PRAGMA INKASO S.A. umowę poręczenia, na mocy której Pragma Inkaso S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Emitenta z tytułu emisji obligacji serii F. Poręczenie jest udzielone do kwoty 13 mln zł. Termin wykupu obligacji tej serii przypada na 19 lutego 2018 r. Więcej informacji na temat emisji obligacji serii F Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 6/2015. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-584 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Brynowska | | 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4420200 | | 32 4420240 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2015-02-03 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie