Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport roczny R 2012

PRAGMA FAKTORING S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d45sdtf
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 263993 220506 63253 53261
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18744 15355 4491 3709
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 10881 7871 2607 1901
Zysk ( strata ) brutto 6604 6311 1582 1524
Zysk ( strata ) netto 5389 5325 1291 1286
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11255 6141 2697 1483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14834 -26449 -3554 -6388
Przepłaywy pieniężne netto z działalności finansowej -8128 23675 -1947 5718
Przepływy pieniężne netto, razem -11707 3367 -2805 813
Aktywa,razem 90692 87883 22184 19897
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52741 51061 12901 11561
Zobowiązania długoterminowe 16023 40167 3919 9094
Zobowiązania krótkoterminowe 36719 10894 8982 2467
Kapitał własny 37951 36821 9283 8337
Kapitał zakładowy 2566 2566 628 581
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu ( w szt. ) 2565910 2898500 2565910 2898500
Zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 2,10 1,84 0,50 0,44
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 2,10 1,84 0,50 0,44
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 14,79 12,70 3,62 2,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 14,79 12,70 3,62 2,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) 1,66 4,09 0,41 0,93
Podstawowe pozycje bilansu , rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązująca zasadą przeliczania:1. Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;- na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882;- na dzień 31 grudnia 2011 średni kurs wynosi 4,4168;2. Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 - 4,1736;- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 - 4,1401.Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
32 4420200 32 4420240
(telefon) (fax)
kontakt@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
634-24-27-710 277573126
(NIP) (REGON)
4 Audyt Sp. z o.o., ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań
(podmiot uprawniony do badania)
d45sdtf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2013-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2013-03-20 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Krzysztof Błania Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf