Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2s1jc3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody brutto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 339078 263992 80522 63253
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 16976 18744 4031 4491
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 6349 10860 1508 2602
Zysk ( strata ) brutto 2514 6663 597 1596
Zysk ( strata ) netto 3452 5448 820 1305
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6404 11240 1521 2693
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8972 -14227 -2131 -3409
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4389 -8125 1042 -1947
Przepływy pieniężne netto, razem 1821 -11112 432 -2662
Aktywa, razem 102317 90762 24671 22201
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65162 52749 15712 12903
Zobowiązania długoterminowe 25663 16023 6188 3919
Zobowiązania krótkoterminowe 39499 36727 9524 8984
Kapitał własny 37151 38007 8958 9297
Kapitał zakładowy 2566 2566 619 628
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu ( w szt. ) 2565910 2565910 2565910 2565910
Zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 1,34 2,12 0,32 0,51
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną średnioważoną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 1,34 2,12 0,32 0,51
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 14,48 14,81 3,49 3,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję ( w zł/EUR ) 14,48 14,81 3,49 3,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR ) 1,68 1,66 0,40 0,40
Saldo faktoring na koniec roku 44813 44341 10806 10846
Wypłaty z faktoringu w roku 325283 241465 78434 59064
Saldo pożyczki na koniec roku 45978 36843 11087 9012
Wpłaty z pożyczek w roku 67096 56679 16179 13864
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania :a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiednego okresu;- na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wynosił 4,1472;- na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882;b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:- średnia arytmetyczna w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 - 4,2110;- średnia arytmetyczna w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 - 4,1736;przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Faktoring S.A.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-584 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Brynowska | | 72 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 32 4420200 | | 32 4420240 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4 Audyt Sp. z o.o., ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Agnieszka Kowalik Członek Zarządu
2014-03-20 Grzegorz Pardela Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Ewa Orymowska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3