Trwa ładowanie...
dr8ulgg
dr8ulgg
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A (68/2011)

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A (68/2011)
Share
dr8ulgg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pragma Faktoring S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011r. oraz Uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dnia 11 kwietnia 2011r.1) data rozpoczęcia subskrypcji: 15 kwietnia 2011r., data zakończenia subskrypcji: 19 kwietnia 2011r;2) data przydziału instrumentów finansowych: 19 kwietnia 2011r;3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;4) stopa redukcji w poszczególnych transzach?emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów;5) liczba papierów wartościowych,
na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji;7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł;8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 12;9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 11;10) emisja nie była podzielona na transze;11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję?Spółka nie zawarła umów o subemisję;12) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 25.000.000,- zł (dwadzieścia pięć milionów złotych);13) łączne koszty emisji wyniosły:
567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych) w tym:a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 567 220,- zł (pięćset sześćdziesiąt siedem złotych);b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie?Spółka nie zawarła umów o subemisję;c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego;d) koszty doradztwa?zawierają się w kosztach wskazanych w pkt a) nie zostały wyodrębnione jako osobna pozycja;e) promocji oferty?nie wystąpiły.Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.14) Średni koszt przeprowadzenia
subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 22,69 zł.Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA FAKTORING S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-748 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mieczyków 14
(ulica) (numer)
32 250 55 18 32 250 55 17
(telefon) (fax)
kontakt@pragmafaktoring.pl www.pragmafaktoring.pl
(e-mail) (www)
634-24-27-710 277573126
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-04-20 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr8ulgg

Podziel się opinią

Share
dr8ulgg
dr8ulgg