Trwa ładowanie...
d1z60uq
espi

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B. (2...

PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B. (235/2011)

Share
d1z60uq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 235 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 19 grudnia 2011r. Emitent powziął informację, iż w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy uczestnictwie Emitenta o wpisanie zastawu na aktywach Emitenta, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu do rejestru zastawów. Dokonany zastaw jest zabezpieczeniem dla emitowanych przez PRAGMA FAKTORING S.A. obligacji serii B. O parametrach emisji serii B Emitent informowała w raporcie nr 223/2011, a o umowie zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie oraz umowie w sprawie ustanowienia administratora zastawu w związku z dokonaną emisją obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 224/2011. Szczegółowe dane dotyczące ustanowienia zastawu i przedmiotu zastawu są następujące: 1. W dniu 16 grudnia 2011r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, w drodze postanowienia dokonał wpisu do rejestru zastawów, zastawu na aktywach Emitenta. Zastawnikiem zgodnie z postanowieniem jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.
Zastawcą jest Emitent. 2. Zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych Emitenta. Zbiór wierzytelności charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez Emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (Faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez Faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek. 3. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 24.000.000,- zł i jest równa wartości ewidencyjnej zastawionych aktywów. 4. Wartość zabezpieczonego zobowiązania wynosi 15.000.000,- zł oraz odsetki w wysokości WIBOR 6M powiększonymi o marżę w wysokości 4,5%. 5. Nie występują powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem. 6. Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia przekraczająca
10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z60uq

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 250 55 18 | | 032 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342427710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2011-12-19 Jerzy Sagan Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z60uq

Podziel się opinią

Share
d1z60uq
d1z60uq