Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d1p3b6j
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody brutto ze sprzedaży usług 399 563 352 131 94 885 84 371
Przychody netto ze sprzedaży usług 32 779 39 199 7 784 9 392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 285 20 615 2 917 4 939
Zysk (strata) brutto 4 401 12 818 1 045 3 071
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 994 9 165 948 2 196
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 941 18 726 2 123 4 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 322) (25 099) (1 026) (6 014)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 088) (4 271) (496) (1 023)
Przepływy pieniężne netto, razem 2 531 (10 644) 601 (2 550)
Aktywa, razem 188 856 158 949 45 538 38 880
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 636 99 058 31 018 24 230
Zobowiązania długoterminowe 57 000 40 414 13 744 9 885
Zobowiązania krótkoterminowe 71 636 58 645 17 273 14 345
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 52 046 52 068 12 550 12 736
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 887 900
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,09 2,50 0,26 0,60
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,09 2,50 0,26 0,60
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,14 14,15 3,41 3,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 14,14 14,15 3,41 3,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,09 0,84 0,26 0,20
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczania:a) bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;• na dzień 31 grudnia 2013 średni kurs wynosił 4,1472;• na dzień 31 grudnia 2012 średni kurs wynosił 4,0882;b) rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnichw odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ‐ 4,2110;• średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 ‐ 4,1736;Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport za 2013 rok GK Pragma Inkaso SA.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1p3b6j

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRAGMA INKASO S.A. | | Finanse- Inne | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 4 500 100 | | (032) 4 500 199 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@pragmainkaso.pl | | www.pragmainkaso.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 645 22 74 302 | | 277810566 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | 4 Audyt Sp. z o.o. ul. Kościelna 18/4, 60-538 Poznań | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2014-03-20 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
2014-03-20 Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Krzysztof Błania Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j