Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

PRESTO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. (2/2013)

PRESTO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. (2/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRESTO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Presto S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRESTO S.A. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedziba w Warszawie ul. Mehoffera 86 (zwana dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2013 roku, na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. (dalej "Zgromadzenie") odbędzie się w w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 14. Wolne wnioski 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed data Zgromadzenia, tj. w dniu 25.03.2013 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela akcji
imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 10 marzec 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
rachunku papierów wartościowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 20.03.2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 23.03.2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przesyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. 03-118 Warszawa, ul. Mehoffera 86 lub w postaci elektronicznej na adres: ksowinski@presto-kominy.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie
dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedna dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: ksowinski@presto-kominy.pl Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia ? do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie ?
osobno dla każdego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawniona do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjna lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Sowiński | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRESTO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-118 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mehoffera 86
(ulica) (numer)
+48 22 889 56 75 +48 22 207 24 37, +48 22 435 58 70
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
524-249-40-89 015697647
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Krzysztof Sowiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8