Trwa ładowanie...
dgu546q
08-08-2016 12:40

Prezydent podpisał ustawę usprawniającą prowadzenie inwestycji na kolei

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, której celem jest uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem oraz realizacją kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, podała Kancelaria Prezydenta. Zawiera ona zapisy regulujące gospodarowanie gruntami pod inwestycje kolejowe oraz proces aktualizacji programu wieloletniego inwestycji kolejowych.

Share
dgu546q

"Zmiany wynikają z potrzeby pełnego wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz potrzeby zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych wskazywanych przez Komisję Europejską w zaleceniach dotyczących realizacji przez Polskę strategii 'Europa 2020'" - czytamy w komunikacie.

Ustawa przewiduje, że w przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie tej decyzji, nabywca i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia. Brak terminowego dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto, z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie będą wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach będą podlegały zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu uzgadniają usunięcie kolizji przebiegu sieci z inwestycją dotyczącą linii kolejowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej, lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Brak uzgodnienia w tym terminie oznacza zgodę na usunięcie kolizji w sposób i na warunkach zaproponowanych przez PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

dgu546q

Ponadto ustawa wprowadza możliwość zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przez te podmioty, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy. Zrzeczenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to może zostać złożone jedynie do czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu odszkodowania. Ustawa wskazuje, iż w przypadku zrzeczenia się prawa do odszkodowania za nieruchomości:

1) przed wszczęciem postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowania nie wszczyna się;

2) w trakcie postępowania ustalającego wysokość odszkodowania - postępowanie umarza się.

"Ustawa wprowadza także zmiany, które mają na celu uelastycznienie procesu aktualizacji programu wieloletniego obejmującego inwestycje na liniach kolejowych. Stanowi ona, że przyjęcie przez Radę Ministrów sprawozdania z wykonania planu realizacji programu wieloletniego będzie stanowiło jednocześnie jego aktualizację, o ile nie zostanie zwiększony łączny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu. W związku z tym, wydłużono termin przygotowania sprawozdania (z końca marca na koniec maja każdego roku) i wprowadzono obowiązek jego publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw transportu" - czytamy dalej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)

dgu546q
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dgu546q
dgu546q