Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d2lxp88
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 45 875 43 933 11 081 10 971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 770 248 186 62
Zysk (strata) brutto 1 154 689 279 172
Zysk (strata) netto 1 039 560 251 140
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 651 622 157 155
Całkowity dochód (strata) ogółem 960 649 232 162
Całkowity dochód (strata) ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 572 711 138 178
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -243 -765 -59 -191
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 304 2 142 315 535
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -883 -1 211 -213 -302
Przepływy pieniężne netto, razem 178 166 43 41
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,07 0,07 0,02 0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,08 0,00 0,02
Dane ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 2011 2010 2011 2010
Aktywa razem 21 688 24 004 4 910 6 061
Zobowiązania długoterminowe 180 300 41 76
Zobowiązania krótkoterminowe 5 907 8 357 1 337 2 110
Kapitał własny 15 601 15 347 3 532 3 875
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 13 847 13 981 3 135 3 530
Kapitał podstawowy 902 902 204 228
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,54 1,55 0,35 0,39
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
PROCADListprezesazarzadu2011.pdf
PROCAD_Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy PROCAD w roku 2011.pdf
PROCAD_Raport roczny 2011-skonsolidowany.pdf
PROCAD_opinia i raport z badania skonsolidowane_2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
+48 58 739 68 00 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
DORADCA Auditors Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2lxp88

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-03-19 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2012-03-19 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Wioletta Piasecka Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88