Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

PROGRES INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (9/2014)

PROGRES INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (9/2014)
Share
d1hor3a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PROGRES INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Progres Investment S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie podpisane przez Zarząd Compensa TUnŻ o następującej treści: "ZAWIADOMIENIE o nabyciu znacznego pakietu akcji w PROGRES INVESTMENT S.A. na podstawie art.69 ust.1 pkt 1 oraz ust 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jedn, Dz.U. Nr 185 poz. 1439 z późn.zm.) działając w imieniu Compensa TUnŻ z siedzibą w Warszawie zwiększyła swój udział w spółce pod firmą: Progres Investment S.A. poprzez wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki spółki Benefia TUnŻ przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, co łącznie spowodowało osiągnięcie 39,9999% bezpośredniego udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 30 września 2014r., przeniesienie całego majątku Benefia TUnŻ na Compensa TUnŻ w
trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. 2) Stan przed zmianą : Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 0 akcji; Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0%; Liczba głosów z akcji Spółki: 0 głosów; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 %. 3) Stan po zmianie: Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki: 1.775.999 akcji; Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 39,9999 %; Liczba głosów z akcji Spółki: 1.775.999 głosów; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 39,9999%; 4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększenia tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 39,9999 % ogólnej liczby głosów: Nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie akcji i głosów Progres Investment S.A.; 5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadającego akcje Spółki : brak; Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3
lit. c Ustawy : brak takich osób." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROGRES INVESTMENT S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-041 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrobramska 101
(ulica) (numer)
+48 (22) 621 02 12
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Andrzej Szornak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a