Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

PROJPRZEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

PROJPRZEM - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d3nph4w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 433 112 541 38 026 28 104
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 215 -13 797 52 -3 445
Zysk (strata) brutto 951 -14 196 230 -3 545
Zysk (strata) netto 1 063 -11 306 257 -2 823
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 289 125 -553 31
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 625 -1 037 -393 -259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 314 -1 025 -317 -256
Przepływy pieniężne netto, razem -5 228 -1 937 -1 263 -484
Aktywa razem 142 897 143 824 32 353 36 316
Zobowiązania 40 990 43 080 9 280 10 878
Zobowiazania długoterminowe 3 332 4 113 754 1 039
Zobowiązania krótkoterminowe 37 658 38 967 8 526 9 839
Kapitał własny 101 907 100 744 23 073 25 438
Kapitał zakładowy 6 024 6 024 1 364 1 521
Liczba akcji 6 024 000 6 024 000 6 024 000 6 024 000
Rozwodniona liczba akcji 6 024 000 6 024 000 6 024 000 6 024 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 -1,88 0,04 -0,47
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 -1,88 0,04 -0,47
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,92 16,72 3,83 4,22
Wartość rozwodniona na jedną akcję (w zł / EUR) 16,92 16,72 3,83 4,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Pismo_ Prezesa_ ZarząduRS2011.pdf
OpiniaBiegłegoRewidentaRS2011.pdf
RaportBiegłegoRewidentaRS2011.pdf
Oswiadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.pdf
Oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf
SSF-MSSF PROJPRZEM 31-12-2011.pdf
SSZ PROJPRZEM 31-12-2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-03-20
PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o., 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 19
(podmiot uprawniony do badania)
d3nph4w

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-02 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2012-03-02 Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu Anna Zarzycka-Rzepecka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-02 Anna Zarzycka-Rzepecka Wideprezes ds. Finansów i Administracji Anna Zarzycka-Rzepecka

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w