Trwa ładowanie...
dd2i5vp

PTI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

PTI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Share
dd2i5vp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody ze sprzedaży akcji 3 139 10 417 777 2 603
Koszty sprzedanych akcji -9 129 -10 548 -2 259 -2 635
Zysk (strata) z obrotu aktywami finansowymi -5 990 -131 -1 482 -33
Aktualizacja wartości akcji 6 851 400 1 695 100
Zysk (strata) z tytułu aktywów finansowych 861 269 213 67
Koszty zarządu -4 684 -992 -1 159 -248
Zysk (strata) brutto z sprzedaży 713 -723 176 -181
Inne przychody operacyjne 57 21 14 5
Inne koszty operacyjne -2 - 0 -
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 768 -702 190 -175
Przychody finansowe 124 962 31 240
Koszty finansowe -259 -612 -64 -153
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 633 -352 157 -88
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 367 -544 91 -136
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 271 - 67 -
Zysk (strata) netto przypadający akcjionariuszom nie sprawującym kontroli 96 - 24 -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 232 -734 305 -183
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 631 -172 -1 393 -43
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 725 2 135 674 533
Środki pieniężne i ich ekwiwalent na koniec roku obrotowego 1 258 5 127 311 1 281
Aktywa trwałe razem 6 917 826 1 568 207
Aktywa obrotowe razem 36 885 23 684 8 362 5 940
Należności z działalności operacyjnej 2 555 259 579 65
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 30 628 17 558 6 943 4 404
Inne aktywa finansowe 1 541 740 349 186
Środki pieniężne i ich ekwiwalent 1 257 5 127 285 1 286
Aktywa razem 44 091 24 510 9 995 6 147
Kapitał podstawowy 12 000 12 000 2 720 3 010
Zyski zatrzymane / straty niepokryte 469 - 106 -
Razem kapitał własny 25 636 18 913 5 812 4 744
Zobowiązania długoterminowe razem 8 934 3 908 2 025 980
Zobowiązania krótkoterminowe razem 9 521 1 689 2 158 424
Zobowiązania razem 18 455 5 597 4 184 1 404
Pasywa razem 44 091 24 510 9 995 6 147
Liczba akcji (w sztuk) 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,01 - 0,00 -
Wartość księgowa na jedna akcję (zł/EUR) 2,14 1,58 0,53 0,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 24/2011 z dnia 2011-12-29 o treści:
Plik Opis
raport 24.pdf Treść raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 29.12.2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
(SKONSOLIDOWANY RAPORT III Kwartał 2011 - korekta).pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2011 - korekta

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | TRUE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-01-02 | | | | | | | |
| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp