Trwa ładowanie...
d3wzq9m
espi

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2010)

PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2010)
Share
d3wzq9m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 03 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §9 ust. 6 lit. e) Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4; wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3363, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. do podpisania umowy z wybranym podmiotem.Spółka korzystała w przeszłości z usług wybranego podmiotu w zakresie:- badanie historycznych informacji finansowych Spółki za okres 1 styczeń - 31 grudnia 2009 wraz z danymi porównywalnymi za okres 1 styczeń 2008 - 31 grudnia 2008 oraz za okres 1 styczeń 2007 - 31 grudnia 2007, na potrzeby sporządzenia Dokumentu Rejestracyjnego,- badanie statutowego sprawozdania
finansowego Spółki za okres 1 styczeń 2009 - 31 grudnia 2009,- badanie statutowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1 styczeń 2008 - 31 grudnia 2008,- badanie Planu Przekształcenia POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (prawnego poprzednika Emitenta) sporządzonego na dzień 31.07.2008.Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.Umowa zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3wzq9m

Podziel się opinią

Share
d3wzq9m
d3wzq9m