Trwa ładowanie...
d4jfega

PTI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii C (21/2011)

PTI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii C (21/2011)

Share
d4jfega

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii C | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO Spółka Akcyjna, działając zgodnie z Art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze późn. zmianami) oraz na podstawie §33. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 19.12.2011 roku POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu nastąpiło zamknięcie subskrypcji akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 05.12.2011 roku. 1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: -Data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 05.12.2011 r. -Data zakończenia subskrypcji akcji: 19.12.2011 r. 2.Data przydziału
akcji: -Emisja akcji serii C została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 19.12.2011 r. Zarząd emitenta podjął uchwałę o przydziale akcji serii C wskazanemu adresatowi. 3.Stopa redukcji: -nie wystąpiła ? emisja przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Oferta nabycia akcji serii C skierowana była do oznaczonego adresata, 4.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: -W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 5.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: -W ramach subskrypcji zostało przydzielonych 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 6.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: -Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 10,00 zł za 1 akcję, 7.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: -W ramach
subskrypcji zawarto 1 umowę z osobą prawną, 8.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: -Akcje serii C zostały objęte przez 1 osobę prawną, 9.Nazwa (firma) subemitentów: -Emitent nie zawarł umowy na submisję akcji serii C, 10.Wartość przeprowadzonej subskrypcji: -Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C wyniosła 10.000.000,00 zł, 11.Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: -Przygotowanie i przeprowadzenie oferty ? 0,00 zł, -Wynagrodzenie subemitentów ? 0,00 zł -Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, -Promocja oferty ? 0,00 zł, -Inne koszty w tym opłaty notarialne, skarbowe ? 22.467,00 zł. Koszty związane z emisją zostały zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości rozliczone w pozycji usługi obce (kwota: 6.510,00 zł) oraz podatki i opłaty (kwota: 15.957,00 zł) i ujęte w sprawozdaniu finansowym emitenta w pozycji koszty działalności operacyjnej. 12.Średni koszt
przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją: 0,02 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

| | | POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PTI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 853 42 74 | | 61 853 45 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.ptisa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 781-16-49-198 | | 639666537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Kamil Jankowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

Podziel się opinią

Share
d4jfega
d4jfega