Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

PUŁAWY - Raport roczny R 2010

PUŁAWY - Raport roczny R 2010

Share
d3vwi18
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 2.822.689 2.055.903 708.169 503.454
Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży z działaności kontynuowanej 625.236 259.177 156.862 63.468
Zysk / (strata) brutto z działalności kontynuowanej 293.763 46.938 73.701 11.494
Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 236.384 35.981 59.305 8.811
Całkowity dochód za rok obrotowy 226.068 35.535 56.717 8.702
Ilość akcji (w szt.) 19.115.000 19.115.000 19.115.000 19.115.000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 11,83 1,86 2,97 0,46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 436.248 10.647 109.448 2.608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (431.477) (44.742) (108.251) (10.957)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20.082) (156.405) (5.038) (38.301)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15.311) (190.500) (3.841) (46.650)
na 30.06.2011 na 30.06.2010 na 30.06.2011 na 30.06.2010
Aktywa trwałe 1.498.779 1.226.242 375.954 295.779
Aktywa obrotowe 863.563 813.219 216.616 196.155
Aktywa razem 2.362.342 2.039.461 592.570 491.934
Zobowiązania długoterminowe 110.328 110.660 27.675 26.692
Zobowiązania krótkoterminowe 400.057 283.797 100.350 68.454
Kapitał własny 1.851.957 1.645.004 464.545 396.788
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie roku obrotowego, tj.:za okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011 - kurs 3,9859,za okres od 01.07.2009r. do 30.06.2010r. - kurs 4,0836,- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs euro określony przez Prezesa NBP, tj.:na dzień 30.06.2011r. - kurs 3,9866,na dzień 30.06.2010r. - kurs 4,1458.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
List Prezesa_Zaklady Azotowe Pulawy SA.pdf List Prezesa Zarządu, Pawła Jarczewskiego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. za rok 2010/2011 wraz z oświadczeniami Zarządu dot biegłego rewidenta i sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. za rok 2010/2011 wraz z oświadczeniem dot sprawozdania z działalności
Opinia bieglego rewidenta dot jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Opinia biegłego rewidenta dot jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3vwi18

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2011-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 24-110 | | Puławy | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 081 565 30 00 | | 081 565 28 56 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zapulawy@azoty.pulawy.pl | | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 716-000-18-22 | | 430528900 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | DORADCA Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Spółka z o.o., Al. J. Piłsudskiego 1a, Lublin, nr ewidencyjny 232 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2011-10-31 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
2011-10-31 Marek Kapłucha Członek Zarządu
2011-10-31 Andrzej Kopeć Członek Zarządu
2011-10-31 Wojciech Kozak Członek Zarządu
2011-10-31 Zenon Pokojski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18