Trwa ładowanie...
d1hzmv9
d1hzmv9
espi

PZU SA - Podsumowanie kosztów emisji?uzupełnienie raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 r...

PZU SA - Podsumowanie kosztów emisji?uzupełnienie raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 roku (2/2011)
Share
d1hzmv9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PZU SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów emisji?uzupełnienie raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZU SA w nawiązaniu do raportu bieżącego 14/2010 z dnia 19 maja 2010 roku przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej.Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji serii A poniesione przez Spółkę wyniosły 25.611.049 zł, w tym:a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 6.070.609 zł;b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 14.167.954 zł;d) koszt promocji oferty: 5.372.486 zł.Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki: koszty przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji istniejących stanowią koszty okresu.Wskazanie sposobu ujęcia powyższych kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.Wskazane powyżej koszty nie uwzględniają kosztów poniesionych w związku z ofertą publiczną przez akcjonariuszy sprzedających.Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży
przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: 0,99 zł.Wskazany powyżej koszt nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z ofertą publiczną przez akcjonariuszy sprzedających.Podstawa prawna:§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZU SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-133 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 24
(ulica) (numer)
(22) 582 38 86 (22) 582 25 57
(telefon) (fax)
oi.pzu.pl www.pzu.pl
(e-mail) (www)
526-025-10-49 010001345
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Andrzej Klesyk Prezes Zarządu
2011-02-28 Przemysław Dąbrowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hzmv9

Podziel się opinią

Share
d1hzmv9
d1hzmv9