Trwa ładowanie...
d1mfxrw
espi

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (43/2011)

QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (43/2011)

Share
d1mfxrw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom SA informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 r. doszło do podpisania Umowy pomiędzy Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie a Qumak-Sekom SA. Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie muru wraz z przebudową wiat garażowych, budową garaży, portierni, budynku serwerowni wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz przebudowie układu drogowego i budowie infrastruktury technicznej. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.290.000,00 zł netto. Termin wykonania prac określono na 31 grudnia 2013 r. Umowa przewiduje naliczenie kar umownych m.in.: - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; - za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w zachowaniu terminu odbioru końcowego w wysokości 1.000 zł za każdy dzień
zwłoki - w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i nie usunięcia nieprawidłowości oraz odstąpienia od Umowy przez wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto; - w przypadku naruszenia zobowiązań dotyczących zachowania poufności oraz obowiązków związanych z zachowaniem standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł za każde naruszenie. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

| | | QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUMAK-SEKOM S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | Warszawa | | 00-807 | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 94 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś
2011-12-13 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

Podziel się opinią

Share
d1mfxrw
d1mfxrw