Trwa ładowanie...
d337wws
espi

RAFAKO - Korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. po...

RAFAKO - Korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjętych w dniu 26 listopada 2012 roku. (61/2012)

Share
d337wws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 61/2012 dotyczącego Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjętych w dniu 26 listopada 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 61 z dnia 27 listopada 2012 roku, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że w Uchwale Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 w § 1 pominięta została treść ust. 5 w brzmieniu: "5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej." Poniżej treść skorygowanej Uchwały Nr 16 NWZ z dnia 26 listopada 2012 roku. Uchwała Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki w następujący sposób: §1. Zmienia się dotychczasową treść § 13 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie: "1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy, składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu i maksymalnie trzech Członków Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą
Spółki. 2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy (3) lata. 3. Odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. 5. Postanowienia Statutu dotyczące Członków Zarządu stosuje się do jego Prezesa i Wiceprezesów, chyba że Statut stanowi inaczej." §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAFAKO S.A. postanawia, iż zmiany postanowienia § 13 Statutu, objęte §1 niniejszej uchwały, będą miały zastosowanie do sposobu powołania członków Zarządu w ramach kadencji organu następującej po kadencji trwającej w dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian Statutu. 1. liczba akcji , z których oddano ważne głosy: 50.808.480 2. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 73% 3. łączna liczba ważnych głosów: 50.808.480 w tym: głosów "za": 44.266.001 głosów "przeciw": 6.124.877 głosów "wstrzymujących się": 417.602 Ponadto, Zarząd Spółki w załączeniu
przekazuje Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 listopada 2012 roku, uwzględniające powyższą korektę. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | UchwalyNWZ26-11-2012_po korekcie.pdf | Uchwały NWZ uwzględniające korektę Uchwały Nr 16 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

| | | RAFAKO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RAFAKO | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-400 | | Racibórz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Łąkowa | | 33 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 415 48 62 | | 032 415 34 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@rafako.com.pl | | www.rafako.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6390001788 | | 270217865 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2012-11-28 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d337wws

Podziel się opinią

Share
d337wws
d337wws