Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

RAFAKO - Zaprzestanie współpracy z NCPE oraz CPECC na projekcie Jaworzno. Ujawnienie warunków han...

RAFAKO - Zaprzestanie współpracy z NCPE oraz CPECC na projekcie Jaworzno. Ujawnienie warunków handlowych umów, których publikacja została opóźniona przez Spółkę. (50/2013)
Share
d2emy1g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zaprzestanie współpracy z NCPE oraz CPECC na projekcie Jaworzno. Ujawnienie warunków handlowych umów, których publikacja została opóźniona przez Spółkę. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 27 maja 2013 roku, w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy konsorcjum ("Umowa Konsorcjum") pomiędzy Spółką a North China Power Engineering Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group z siedzibą w Pekinie ("NCPE") oraz do raportu bieżącego 29/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, w którym poinformowała o zawarciu umowy o współpracy ("Umowa o współpracy") z NCPE oraz China Power Engineering Consulting Group Corporation ("CPECC") z siedzibą w Pekinie w sprawie wspólnej realizacji kontraktu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający") - Budowa bloku energetycznego o mocy 800 - 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" ("Kontrakt"), niniejszym informuje, że Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie realizować Kontraktu we
współpracy z NCPE oraz CPECC. Rezygnacja ze współpracy z NCPE oraz CPECC w ramach projektu Jaworzno została spowodowana rozbieżnymi stanowiskami stron na realizację Kontraktu oraz niemożnością uzgodnienia ostatecznej treści umowy podwykonawczej pomiędzy Spółką, a CPECC. W związku z powyższym Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości warunki handlowe Umowy Konsorcjum oraz Umowy o współpracy, których publikacja została opóźniona przez Spółkę z uwagę na ochronę uzasadnionych interesów Spółki. 1. Umowa Konsorcjum Na mocy Umowy Konsorcjum Spółka oraz NCPE uzgodniły, że: a) Będą wspólnie realizować zakres prac Spółki na Kontrakcie (w dniu podpisania Umowy Konsorcjum udział Spółki w zakresie prac wynosił 58,96% wszystkich prac na Kontrakcie); Spółka oraz NCPE miały uczestniczyć po połowie w przychodach i kosztach wykonania zakresu prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem; b) NCPE oraz Spółka będą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za realizację Kontraktu; c) NCPE zobowiązało
się do uzyskania gwarancji bankowych w kwotach równych gwarancjom wymaganym Kontraktem dla zakresu prac Spółki (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) od chińskiego banku, których beneficjentem byłby bank wskazany przez RAFAKO S.A. Jednocześnie Spółka zobowiązała się do uzyskania gwarancji wymaganych Kontraktem, od banku beneficjenta gwarancji NCPE, których beneficjentem miał być Zamawiający; d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego Spółka i NCPE powoływałyby po dwóch członków. Decyzje komitetu sterującego wymagały uzyskania zgody większości członków komitetu sterującego; e) Integralną częścią Umowy Konsorcjum stanowiła, zawarta pomiędzy Spółką i NCPE także w dniu 27 maja 2013 roku, umowa o współpracy ("Umowa o współpracy z NCPE"), w której to umowie strony określiły szczegółowo zasady współpracy oraz wzajemnych rozliczeń w związku ze wspólną realizacją Kontraktu na podstawie Umowy Konsorcjum. Umowa Konsorcjum uległaby
automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia do zawarcia Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku W dniu 28 października 2013 roku Umowa Konsorcjum oraz Umowa o współpracy z NCPE zostały rozwiązane przez NCPE i Spółkę. 2. Umowa o współpracy Na mocy Umowy o współpracy strony uzgodniły, że: a) NCPE oraz CPEEC wykonają 50% zakresu prac na Kontrakcie przypadających na Spółkę za wynagrodzenie odpowiadające 50 % wynagrodzenia z Kontraktu. Dla potrzeb Umowy o współpracy Spółka zwiększyła swój udział na kontrakcie do 99,99% wszystkich prac na Kontrakcie; b) NCPE oraz CPEEC zobowiązały się do uzyskania gwarancji wystawionych na rzecz Zamawiającego (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) w kwotach równych 99,99% gwarancji wymaganych Kontraktem; c) Spółka zobowiązała się do uzyskania gwarancji wystawionych na rzecz Zamawiającego (tj. gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji należytego wykonania Kontraktu oraz gwarancji rękojmi) w kwotach równych 0,01% kwot
gwarancji wymaganych Kontraktem; d) Realizacją Kontraktu miał kierować komitet sterujący, w skład którego Spółka powoływałaby dwóch członków komitetu a NCPE i CPEEC po jednym członku. Decyzje komitetu sterującego wymagały uzyskania zgody większości członków komitetu sterującego; e) Strony uzgodniły, że szczegółowe zasady współpracy i wzajemnych rozliczeń zostaną ustalone w umowie podwykonawczej, która miała zostać wynegocjowana i zawarta przez strony w późniejszym terminie, przy czym NCPE oraz CPEEC miały ponosić solidarną odpowiedzialność ze Spółką wobec Zamawiającego za powierzoną im część realizacji Kontraktu; f) Zgodnie z Umową o współpracy w sytuacji, w której doszłoby do zawarcia Kontraktu, a jednocześnie: (i) Zamawiający nie zgodziłby się na podzlecenie prac przez Spółkę na rzecz NCPE oraz CPEEC, lub (ii) Zamawiający zgodziłby się na podzlecenie prac przez Spółkę na rzecz NCPE oraz CPEEC, ale zakres podzleconych prac byłby mniejszy niż 50% prac przypadających na Spółkę zgodnie z Kontraktem, Spółka
zobowiązana byłaby zatrudnić NCPE oraz CPEEC w charakterze doradcy i zapłacić im wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie, która miała zostać uzgodniona przez strony w umowie podwykonawczej. W przypadku braku wywiązania się przez Spółkę z ww. zobowiązań byłaby ona zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz NCPE oraz CPEEC w kwocie równej wynagrodzeniu należnemu NCPE oraz CPEEC z tytułu doradztwa; g) Strony postanowiły, że postanowienia Umowy o współpracy są nadrzędne nad postanowieniami Umowy Konsorcjum. Umowa o współpracy uległaby automatycznemu rozwiązaniu w przypadku niedojścia do zawarcia Kontraktu do dnia 31 grudnia 2013 roku. Umowa podwykonawcza do dnia niniejszego raportu nie została uzgodniona przez strony. W dniu dzisiejszym Spółka złożyła NCPE oraz CPEEC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o współpracy. Rozwiązanie Umowy Konsorcjum oraz wypowiedzenie Umowy o współpracy nie będzie miało negatywnych skutków finansowych dla Spółki. Umowa Konsorcjum oraz Umowa o współpracy zostały uznane za istotne z uwagi
na fakt, że związane są one z Kontraktem, z którego przychody Spółki przewyższają 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 57 Ustawy o ofercie publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKO Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400 Racibórz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łąkowa 33
(ulica) (numer)
032 415 48 62 032 415 34 27
(telefon) (fax)
info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl
(e-mail) (www)
6390001788 270217865
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Paweł Mortas Prezes Zarządu
2013-10-29 Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g